Yasin Suresi

 

1. Yâ-Sîn 

2. Velkur-âni-lhakîm(i) 

3. İnneke lemine-lmurselîn(e) 

4. ‘Alâ sirâtin mustakîm(in) 

5. Tenzîle-l’azîzi-rrahîm(i) 

6. Litunżira kavmen mâ unżira âbâuhum fehum ġâfilûn(e) 

7. Lekad hakka-lkavlu ‘alâ ekśerihim fehum lâ yu/minûn(e) 

8. İnnâ ce’alnâ fî a’nâkihim aġlâlen fehiye ilâ-l-eżkâni fehum mukmehûn(e) 

9. Vece’alnâ min beyni eydîhim sedden vemin ḣalfihim sedden feaġşeynâhum fehum lâ yubsirûn(e) 

10. Vesevâun ‘aleyhim eenżertehum em lem tunżirhum lâ yu/minûn(e) 

11. İnnemâ tunżiru meni-ttebe’a-żżikra veḣaşiye-rrahmâne bilġayb(i)(s) febeşşirhu bimaġfiratin veecrin kerîm(in) 

12. İnnâ nahnu nuhyî-lmevtâ venektubu mâkaddemû ve âśârahum(c) ve kulle şey-in ahsaynâhu fî imâmin mubîn(in) 

13. Vadrib lehum meśelen ashâbe-lkaryeti iż câehâ-lmurselûn(e) 

14. İż erselnâ ileyhimu-śneyni fekeżżebûhumâ fe’azzeznâ biśâliśin fekâlû innâ ileykum murselûn(e) 

15. Kâlû mâ entum illâ beşerun miślunâ vemâ enzele-rrahmânu min şey-in in entum illâ tekżibûn(e) 

16. Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn(e) 

17. Vemâ ‘aleynâ illâ-lbelâġu-lmubîn(u) 

18. Kâlû innâ tetayyernâ bikum(s) le-in lem tentehû lenercumennekum veleyemessennekum minnâ ‘ażâbun elîm(un) 

19. Kâlû tâ-irukum me’akum(c) e-in żukkirtum(c) bel entum kavmun musrifûn(e) 

20. Vecâe min aksâ-lmedîneti raculun yes’â kâle yâkavmi-ttebi’û-lmurselîn(e) 

21. İttebi’û men lâ yes-elukum ecran vehum muhtedûn(e) 

22. Vemâ liye lâ a’budu-lleżî fetaranî ve-ileyhi turce’ûn(e) 

23. Eetteḣiżu min dûnihi âliheten in yuridni-rrahmânu bidurrin lâtuġni ‘annî şefâ’atuhum şey-en velâ yunkiżûn(i) 

24. İnnî iżen lefî dalâlin mubîn(in) 

25. İnnî âmentu birabbikum fesme’ûn(i) 

26. Kîle-dḣuli-lcenne(te)(s) kâle yâ leyte kavmî ya’lemûn(e) 

27. Bimâ ġafera lî rabbî vece’alenî mine-lmukramîn(e)

28. Vemâ enzelnâ ‘alâ kavmihi min ba’dihi min cundin mine-ssemâ-i vemâ kunnâ munzilîn(e) 

29. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe-iżâ hum ḣâmidûn(e) 

30. Yâ hasraten ‘alâ-l’ibâd(i)(c) mâ ye/tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehzi-ûn(e) 

31. Elem yerav kem ehleknâ kablehum mine-lkurûni ennehum ileyhim lâ yerci’ûn(e) 

32. Ve-in kullun lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn(e)

33. Veâyetun lehumu-l-ardu-lmeytetu ahyeynâhâ veaḣracnâ minhâ habben feminhu ye/kulûn(e) 

34. Vece’alnâ fîhâ cennâtin min naḣîlin vea’nâbin vefeccernâ fîhâ mine-l’uyûn(i) 

35. Liye/kulû min śemerihi vemâ ‘amilet-hu eydîhim(s)efelâ yeşkurûn(e) 

36. Subhâne-lleżî ḣaleka-l-ezvâce kullehâ mimmâ tunbitu-l-ardu vemin enfusihim vemimmâ lâ ya’lemûn(e)

36. sübhan olan Allah onların yerdeki nefislerinden çiftler yarattı onlar bilmiyorlar. 

37. Veâyetun lehumu-lleylu nesleḣu minhu-nnehâra fe-iżâ hum muzlimûn(e)

37. ve onları gece (bedenlerinden) sıyırır çeker alırız bilinmeyen ayetlerimize...

     “Muzlimun” kelimesi “karanlıkta kalan” anlamı ile beraber “bilinmeyen” anlamındadır. 

 

38. Ve-şşemsu tecrî limustekarrin lehâ(c) żâlike takdîru-l’azîzi-l’alîm(i) 

38. (işte bu) Aziz ve Alim olan Allahın takdiridir güneş (doğana kadar) akar (sürer).

39. Velkamera kaddernâhu menâzile hattâ ‘âde kel’urcûni-lkadîm(i)

39. Ay ışığında uyumayıp uyanık kalan menzilerinizi takdir ettik sonra eski halinize döner.

         “kamer” kelimesi Ay anlamına geldiği gibi “ay ışığında uyumayan, uyanık kalan” anlamındadır. Yasin suresinin bu müteşabih Ayetlerinde Ay ve Güneşin Evrendeki hareketleri ve gece ile gündüzün anlatıldığı gibi derin manalarından birinde de İnsanın gece uyku sırasında bedeninden sıyrılıp alındığı ve bilmediğimiz yaşamlarımızla buluşturulduğu anlatılıyor. Uykuda o bedenlerdeki hatırlarımız uyanınca bize rüya olarak dönüyor.

İnsanlar herhangi bir zamanda rüya halinde değilde normal bir gününde yedi bedeninin biri veya birkaçı ile karşılaşabilir.

40. Lâ-şşemsu yenbeġî lehâ en tudrike-lkamera velâ-lleylu sâbiku-nnehâr(i)(c) ve kullun fî felekin yesbehûn(e) 

41. Ve âyetun lehum ennâ hamelnâ żurriyyetehum fî-lfulki-lmeşhûn(i) 

42. Veḣalaknâ lehum min miślihi mâ yerkebûn(e)

42. Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeylerde yarattık.

    Yukarıdaki ayette yeni yeni icat edilecek taşıma araçlarının teknolojisi verilmiyor, ama bu tür araçların icat edileceğinin işaretleri mevcuttur. Kısmen anlattığımız bu teknoloji, evrende seyahat için gerekli olan "sultan gücün" ikinci aşamasıdır. İnsan-ı Kamilin enerji bedeniyle evren içerisinde belirlenen yollarda seyahat edebileceklerini anlatmıştık. İnsanın enerji veya ışık bedeni insana verilen "sultan güç" tür. 

43. Ve-in neşe/ nuġrikhum felâ sarîḣa lehum velâ hum yunkażûn(e) 

44. İllâ rahmeten minnâ vemetâ’an ilâ hîn(in) 

45. Ve-iżâ kîle lehumu-ttekû mâ beyne eydîkum vemâ ḣalfekum le’allekum turhamûn(e) 

46. Vemâ te/tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû ‘anhâ mu’ridîn(e) 

47. Ve-iżâ kîle lehum enfikû mimmâ razekakumu(A)llâhkâle-lleżîne keferû lilleżîne âmenû enut’imu men lev yeşâu(A)llâhu et’amehu in entum illâ fî dalâlin mubîn(in) 

48. Ve yekûlûne metâ hâżâ-lva’du in kuntumsâdikîn(e) 

49. Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te/ḣużuhum vehum yaḣissimûn(e) 

50. Felâ yestatî’ûne tavsiyeten velâ ilâ ehlihim yerci’ûn(e) 

51. Venufiḣa fî-ssûri fe-iżâ hum mine-l-ecdâśi ilâ rabbihim yensilûn(e) 

52. Kâlû yâ veylenâ men be’aśenâ min merkadinâ(k-s) hâżâ mâ ve’ade-rrahmânu vesadeka-lmurselûn(e) 

53. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe-iżâ hum cemî’un ledeynâ muhdarûn(e) 

54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey-en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e) 

55. İnne ashâbe-lcenneti-lyevme fî şuġulin fâkihûn(e) 

56. Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin ‘alâ-l-erâ-iki mutteki-ûn(e) 

57. Lehum fîhâ fâkihetun velehum mâ yedde’ûn(e) 

58. Selâmun kavlen min rabbin rahîm(in) 

59. Vemtâzû-lyevme eyyuhâ-lmucrimûn(e) 

60. Elem a’hed ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budû-şşeytân(e)(s) innehu lekum ‘aduvvun mubîn(un) 

61. Ve eni-’budûnî(c) hâżâ sirâtun mustekîm(un) 

62. Velekad edalle minkum cibillen keśîrâ(an)(s)efelem tekûnû ta’kilûn(e) 

63. Hâżihi cehennemu-lletî kuntum tû’adûn(e) 

64. İslevhâ-lyevme bimâ kuntum tekfurûn(e) 

65. Elyevme naḣtimu ‘alâ efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedu erculuhum bimâ kânû yeksibûn(e) 

66. Velev neşâu letamesnâ ‘alâ a’yunihim festebekû-ssirâta feennâ yubsirûn(e) 

67. Velev neşâu lemesaḣnâhum ‘alâ mekânetihim femâ-stetâ’û mudiyyen velâ yerci’ûn(e) 

68. Vemen nu’ammirhu nunekkis-hu fî-lḣalk(i)(s) efelâ ya’kilûn(e) 

69. Vemâ ‘allemnâhu-şşi’ra vemâ yenbeġî leh(u)(c) in huve illâ żikrun ve kur-ânun mubîn(un) 

70. Liyunżira men kâne hayyen ve yahikka-lkavlu ‘alâ-lkâfirîn(e) 

71. Eve lem yerav ennâ ḣalaknâ lehum mimmâ ‘amilet eydînâ en’âmen fehum lehâ mâlikûn(e) 

72. Ve żellelnâhâ lehum feminhâ rakûbuhum veminhâ ye/kulûn(e) 

73. Velehum fîhâ menâfi’u ve meşârib(u)(s) efelâ yeşkurûn(e) 

74. Vetteḣażû min dûni(A)llâhi âliheten le’allehum yunsarûn(e) 

75. Lâ yestatî’ûne nasrahum vehum lehum cundun muhdarûn(e) 

76. Felâ yahzunke kavluhum(m) innâ na’lemu mâ yusirrûne vemâ yu’linûn(e) 

77. Eve lem yerâ-l-insânu ennâ ḣalaknâhu min nutfetin fe-iżâ huve ḣasîmun mubîn(un) 

78. Ve darabe lenâ meśelen venesiye ḣalkah(u)(s)kâle men yuhyî-l’izâme vehiye ramîm(un) 

79. Kul yuhyîhâ-lleżî enşeehâ evvele merra(tin)(s)vehuve bikulli ḣalkin ‘alîm(un) 

80. Elleżî ce’ale lekum mine-şşeceri-l-aḣdari nâran fe-iżâ entum minhu tûkidûn(e) 

81. Eve leyse-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda bikâdirin ‘alâ en yaḣluka miślehum(c) belâ vehuve-lḣallâku-l’alîm(u) 

82. İnnemâ emruhu iżâ erâde şey-en en yekûle lehu kun feyekûn(u) 

82.Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» demekten ibarettir. Hemen oluverir.

83. Fesubhâne-lleżî biyedihi melekûtu kulli şey-in ve-ileyhi turce’ûn(e)