Meryem Suresi

“Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudiyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü’minun”

Meryem-39

 

“enzirhüm”= uyar, hatırlat

“yevemel hasrati”= hasret günü

 

“Müminler gaflete düşmesinler onları hasret gününe, emrimle (döneceklerini) hatırlat uyar”                                                                                         Meryem-39

 

 

Meryem Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Kâf-Hâ-Yâ-’Ayn-Sâd 

2. Żikru rahmeti rabbike ‘abdehu zekeriyyâ 

3. İż nâdâ rabbehu nidâen ḣafiyyâ(n) 

4. Kâle rabbi innî vehene-l’azmu minnî veşte’ale-rra/su şeyben velem ekun bidu’â-ike rabbi şekiyyâ(n)

5. Ve-innî ḣiftu-lmevâliye min verâ-î vekâneti-mraetî ‘âkiran feheb lî min ledunke veliyyâ(n) 

6. Yeriśunî veyeriśu min âli ya’kûb(e)(s) vec’alhu rabbi radiyyâ(n) 

7. Yâ zekeriyyâ innâ nubeşşiruke biġulâmin(i)smuhu yahyâ lem nec’al lehu min kablu semiyyâ(n) 

8. Kâle rabbi ennâ yekûnu lî ġulâmun vekâneti-mraetî ‘âkiran vekad belaġtu mine-lkiberi ‘itiyyâ(n) 

9. Kâle keżâlike kâle rabbuke huve ‘aleyye heyyinun vekad ḣalektuke min kablu velem teku şey-â(n) 

10. Kâle rabbi-c’al lî âye(ten)(c) kâle âyetuke ellâ tukellime-nnâse śelâśe leyâlin seviyyâ(n) 

11. Feḣarace ‘alâ kavmihi mine-lmihrâbi feevhâ ileyhim en sebbihû bukraten ve’aşiyyâ(n) 

12. Yâ yahyâ ḣużi-lkitâbe bikuvve(tin)(s)veâteynâhu-lhukme sabiyyâ(n) 

13. Vehanânen min ledunnâ vezekâ(ten)(s) vekâne takiyyâ(n) 

14. Veberran bivâlideyhi velem yekun cebbâran ‘asiyyâ(n) 

15. Veselâmun ‘aleyhi yevme vulide veyevme yemûtu veyevme yub’aśu hayyâ(n) 

16. Veżkur fî-lkitâbi meryeme iżi-ntebeżet min ehlihâ mekânen şarkiyyâ(n) 

17. Fetteḣażet min dûnihim hicâben feerselnâ ileyhâ rûhanâ fetemeśśele lehâ beşeran seviyyâ(n) 

18. Kâlet innî e’ûżu bi-rrahmâni minke in kunte tekiyyâ(n) 

19. Kâle innemâ enâ rasûlu rabbiki li-ehebe leki ġulâmen zekiyyâ(n) 

20. Kâlet ennâ yekûnu lî ġulâmun velem yemsesnî beşerun velem eku beġiyyâ(n) 

21. Kâle keżâliki kâle rabbuki huve ‘aleyye heyyin(un)(s) velinec’alehu âyeten linnâsi verahmeten minnâ(c) vekâne emran makdiyyâ(n) 

22. Fehamelet-hu fentebeżet bihi mekânenkasiyyâ(n) 

23. Feecâehâ-lmeḣâdu ilâ ciż’i-nnaḣleti kâlet yâ leytenî mittu kable hâżâ vekuntu nesyen mensiyyâ(n) 

24. Fenâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ce’ale rabbuki tahteki seriyyâ(n) 

25. Vehuzzî ileyki biciż’i-nnaḣleti tusâkit ‘aleyki rutaben ceniyyâ(n) 

26. Fekulî veşrabî vekarrî ‘aynâ(en)(s) fe-immâ terayinne mine-lbeşeri ehaden fekûlî innî neżertu lirrahmâni savmen felen ukellime-lyevme insiyyâ(n) 

27. Feetet bihi kavmehâ tahmiluh(u)(s) kâlû yâ meryemu lekad ci/ti şey-en feriyyâ(n) 

28. Yâ uḣte hârûne mâ kâne ebûki-mrae sev-in vemâ kânet ummuki beġiyyâ(n) 

29. Feeşârat ileyh(i)(s) kâlû keyfe nukellimu men kâne fî-lmehdi sabiyyâ(n) 

30. Kâle innî ‘abdu(A)llâhi âtâniye-lkitâbe vece’alenî nebiyyâ(n) 

31. Vece’alenî mubâraken eynemâ kuntu veevsânî bi-ssalâti ve-zzekâti mâ dumtu hayyâ(n) 

32. Veberran bivâlidetî velem yec’alnî cebbâran şekiyyâ(n) 

33. Ve-sselâmu ‘aleyye yevme vulidtu veyevme emûtu veyevme ub’aśu hayyâ(n) 

34. Żâlike ‘îsâ-bnu meryem(e)(c) kavle-lhakki-lleżî fîhi yemterûn(e) 

35. Mâ kâne li(A)llâhi en yetteḣiże min veled(in)(s)subhâneh(u)(c) iżâ kadâ emran fe-innemâ yekûlu lehu kun feyekûn(u) 

36. Ve-inna(A)llâhe rabbî ve rabbukum fa’budûh(u)(c) hâzâ sirâtun mustekîm(un) 

37. Faḣtelefe-l-ahzâbu min beynihim(s) feveylun lilleżîne keferû min meşhedi yevmin ‘azîm(in) 

38. Esmi’ bihim veebsir yevme ye/tûnenâ(s) lâkini-zzâlimûne-lyevme fî dalâlin mubîn(in) 

39. Veenżirhum yevme-lhasrati iż kudiye-l-emru vehum fî ġafletin vehum lâ yu/minûn(e)

39. Müminler gaflete düşmesinler onları hasret gününe, emrimle (döneceklerini) hatırlat uyar.

         “enzirhüm”= uyar, hatırlat

      “yevemel hasrati”= hasret günü

40. İnnâ nahnu neriśu-l-arda vemen ‘aleyhâ ve-ileynâ yurce’ûn(e) 

41. Veżkur fî-lkitâbi ibrâhîm(e)(c) innehu kânesiddîkan nebiyyâ(n) 

42. İż kâle li-ebîhi yâ ebeti lime ta’budu mâ lâ yesme’u velâ yubsiru velâ yuġnî ‘anke şey-â(n) 

43. Yâ ebeti innî kad câenî mine-l’ilmi mâ lem ye/tike fettebi’nî ehdike sirâtan seviyyâ(n) 

44. Yâ ebeti lâ ta’budi-şşeytân(e)(s) inne-şşeytâne kâne lirrahmâni ‘asiyyâ(n) 

45. Yâ ebeti innî eḣâfu en yemesseke ‘ażâbun mine-rrahmâni fetekûne lişşyetâni veliyyâ(n) 

46. Kâle erâġibun ente ‘an âlihetî yâ ibrâhîm(u)(s) le-in lem tentehi leercumennek(e)(s) vehcurnî meliyyâ(n) 

47. Kâle selâmun ‘aleyk(e)(s) seestaġfiru leke rabbî(s) innehu kâne bî hafiyyâ(n) 

48. Vea’tezilukum vemâ ted’ûne min dûni(A)llâhi veed’û rabbî ‘asâ ellâ ekûne bidu’â-i rabbî şekiyyâ(n)

49. Felemmâ-’tezelehum vemâ ya’budûne min dûni(A)llâhi vehebnâ lehu ishâka veya’kûb(e)(s)vekullen ce’alnâ nebiyyâ(n) 

50. Vevehebnâ lehum min rahmetinâ vece’alnâ lehum lisâne sidkin ‘aliyyâ(n) 

51. Veżkur fî-lkitâbi mûsâ(c) innehu kâne muḣlasan vekâne rasûlen nebiyyâ(n) 

52. Venâdeynâhu min cânibi-ttûri-l-eymeni vekarrabnâhu neciyyâ(n) 

53. Vevehebnâ lehu min rahmetinâ eḣâhu hârûne nebiyyâ(n) 

54. Veżkur fî-lkitâbi ismâ’îl(e)(c) innehu kâne sâdika-lva’di vekâne rasûlen nebiyyâ(n) 

55. Vekâne ye/muru ehlehu bi-ssalâti ve-zzekâti vekâne ‘inde rabbihi merdiyyâ(n) 

56. Veżkur fî-lkitâbi idrîs(e)(c) innehu kâne siddîkan nebiyyâ(n) 

57. Verafa’nâhu mekânen ‘aliyyâ(n) 

58. Ulâ-ike-lleżîne en’ama(A)llâhu ‘aleyhim mine-nnebiyyîne min żurriyyeti âdeme vemimmen hamelnâ me’a nûhin vemin żurriyyeti ibrâhîme ve-isrâ-île vemimmen hedeynâ vectebeynâ(c) iżâ tutlâ ‘aleyhim âyâtu-rrahmâni ḣarrû succeden vebukiyyâ(n) 

59. Feḣalefe min ba’dihim ḣalfun edâ’û-ssalâte vettebe’û-şşehevât(i)(s) fesevfe yelkavne ġayyâ(n) 

60. İllâ men tâbe veâmene ve’amile sâlihan feulâ-ike yedḣulûne-lcennete velâ yuzlemûne şey-â(n) 

61. Cennâti ‘adnin(i)lletî ve’ade-rrahmânu ‘ibâdehu bil-gayb(i)(c) innehu kâne va’duhu me/tiyyâ(n) 

62. Lâ yesme’ûne fîhâ laġven illâ selâmâ(en)(s)velehum rizkuhum fîhâ bukraten ve’aşiyyâ(n) 

63. Tilke-lcennetu-lletî nûriśu min ‘ibâdinâ men kâne tekiyyâ(n) 

64. Vemâ netenezzelu illâ bi-emri rabbik(e)(s) lehu mâ beyne eydînâ vemâ ḣalfenâ vemâ beyne żâlik(e)(c) vemâ kâne rabbuke nesiyyâ(n) 

65. Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ fa’budhu vastabir li’ibâdetih(i)(c) hel ta’lemu lehu semiyyâ(n) 

66. Veyekûlu-l-insânu e-iżâ mâ mittu lesevfe uḣracuhayyâ(n) 

67. Eve lâ yeżkuru-l-insânu ennâ ḣalaknâhu minkablu velem yeku şey-â(n) 

68. Feverabbike lenahşurannehum ve-şşeyâtîne śümme lenuhdirannehum havle cehenneme ciśiyyâ(n) 

69. Śumme lenenzi’anne min kulli şî’atin eyyuhum eşeddu ‘alâ-rrahmâni ‘itiyyâ(n) 

70. Śumme lenahnu a’lemu billeżîne hum evlâ bihâsiliyyâ(n) 

71. Ve-in minkum illâ vâriduhâ(c) kâne ‘alâ rabbikehatmen makdiyyâ(n) 

72. Śumme nuneccî-lleżîne-ttekav veneżeru-zzâlimîne fîhâ ciśiyyâ(n) 

73. Ve-iżâ tutlâ ‘aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâle-lleżîne keferû lilleżîne âmenû eyyu-lferîkayni ḣayrun mekâmen veahsenu nediyyâ(n) 

74. Vekem ehleknâ kablehum min karnin hum ahsenu eśâśen veri/yâ(n) 

75. Kul men kâne fî-ddalâleti felyemdud lehu-rrahmânu meddâ(en)(c) hattâ iżâ raev mâ yû’adûne immâ-l’ażâbe ve-immâ-ssâ’ate feseya’lemûne men huve şerrun mekânen veed’afu cundâ(n) 

76. Veyezîdu(A)llâhu-lleżîne-htedev hudâ(en)(c)velbâkiyâtu-ssâlihâtu ḣayrun ‘inde rabbike śevâben veḣayrun meraddâ(n) 

77. Eferaeyte-lleżî kefera bi-âyâtinâ vekâle leûteyenne mâlen veveledâ(n) 

78. Ettale’a-lġaybe emi-tteḣaże ‘inde-rrahmâni ‘ahdâ(n) 

79. Kellâ(c) senektubu mâ yekûlu venemuddu lehu mine-l’ażâbi meddâ(n) 

80. Veneriśuhu mâ yekûlu veye/tînâ ferdâ(n) 

81. Vetteḣażû min dûni(A)llâhi âliheten liyekûnû lehum ‘izzâ(n) 

82. Kellâ(c) seyekfurûne bi’ibâdetihim veyekûnûne ‘aleyhim diddâ(n) 

83. Elem tera ennâ erselnâ-şşeyâtîne ‘alâ-lkâfirîne teuzzuhum ezzâ(n) 

84. Felâ ta’cel ‘aleyhim(s) innemâ ne’uddu lehum ‘addâ(n) 

85. Yevme nahşuru-lmuttekîne ilâ-rrahmâni vefdâ(n)

86. Venesûku-lmucrimîne ilâ cehenneme virdâ(n) 

87. Lâ yemlikûne-şşefâ’ate illâ meni-tteḣaże ‘inde-rrahmâni ‘ahdâ(n) 

88. Ve kâlû-tteḣaże-rrahmânu veledâ(n) 

89. Lekad ci/tum şey-en iddâ(n) 

90. Tekâdu-ssemâvâtu yetefettarne minhu vetenşakku-l-ardu veteḣirru-lcibâlu heddâ(n) 

91. En de’av lirrahmâni veledâ(n) 

92. Vemâ yenbeġî lirrahmâni en yetteḣiże veledâ(n) 

93. İn kullu men fî-ssemâvâti vel-ardi illâ âtî-rrahmâni ‘abdâ(n) 

94. Lekad ahsâhum ve’addehum ‘addâ(n) 

95. Vekulluhum âtîhi yevme-lkiyâmeti ferdâ(n) 

96. İnne-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti seyec’alu lehumu-rrahmânu vuddâ(n) 

97. Fe-innemâ yessernâhu bilisânike litubeşşira bihi-lmuttekîne vetunżira bihi kavmen luddâ(n) 

98. Vekem ehleknâ kablehum min karnin hel tuhissu minhum min ehadin ev tesme’u lehum rikzâ(n)