Maun Suresi

Mâ’ûn Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Era-eyte-lleżî yukeżżibu bi-ddîn(i)

1. Dini yalanlayanı gördün mü? 

2. Feżâlike-lleżî yedu’’u-lyetîm(e)

2. İşte o yetimi ezer. 

3. Velâ yehuddu ‘alâ ta’âmi-lmiskîn(i) 

3. Yoksulu doyurmaz doyurana da engel olur.

4. Feveylun lil-musallîn(e)

4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki 

5. Elleżîne hum ‘an salâtihim sâhûn(e)

5. Onlar salatlarını ciddiye almazlar.

6. Elleżîne hum yurâûn(e) 

6. Onlar katımızda riyakarlardır. 

7. Ve yemne’ûne-lmâ’ûn(e) 

  7. hayra da mani olurlar.

 

FİHİBİSMİLLAHİ

 

"ERA'EYTELLEZİY YÜKEZZİBU BİDDİYN"

"Dini yalanlayanı gördün mü"?

Ledünni mana: İnsanı ilk yarattığım günde, kullarımla bana tertemiz döneceklerine dair ahitleştik. Onları beden âlemine getirdikten sonra gönderdiğim Peygamberlerimle ve ayetlerimle ahitlerini hatırlattığım halde ahdini ve ayetlerimi yalanlayanları gördün mü?

Ledünni mana: Kâinata gönderdiğim şanlı habibimin sizlerde tebliğ ettiği İslam dinini hiçe sayarak, kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıp basite alanları gördün mü?

Ledünni mana: Ey Habibim! Seninle gönderdiğim ayetlerimin üzerini kapatarak İslam dinini yalanlamaya çalışanları gördün mü?

Ledünni mana: Ey Habibim! Senden sonra İslam dinini fırkalara ayırarak benim fırkam senin fırkandan üstündür deyip dinimi yalanlayanları gördün mü?

("Dinlerini parçalara ayırıp fırkalara ayıranlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allaha kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. - En'am suresi-159")

"FEZÂLİKELLEZİY YEDU'UL YETİYM"

"İşte o yetimi ezer"

Ledünni mana: Ey Habibim! Sen gerçekten yetimsin onlar seni üzdüler.

Ledünni mana: Ey Habibim! Ehli beytin yetimdir. Onları da itip kaktılar.

Ledünni mana: Ey Habibim! İslam dini bugün yetimdir. Parçalara ayırdılar.

Ledünni mana: Ey Habibim! Ümmetin yetimdir. Onların yetimleri de yetimdir eziyete uğradılar.

"VE LÂ YEHUDDU ALÂ TA'ÂMİLMİSKİYN"

" Yoksulu doyurmaz doyurana da engel olur"

Ledünni mana: Ey Habibim! Yetim ümmetin ilmen yoksuldur. Kimse doyurmaz ilmen doyurana da engel olurlar.

Ledünni mana: Ey Habibim! Yetim ümmetin fakir bırakıldı. Yönetenleri de yoksulluğu teşvik ediyor.

Ledünni mana: Ey Habibim! Ehlibeytin yoksul bırakıldı. Onları yoksulluğa teşvik ettiler.

Ledünni mana: Ey Habibim! Bugün İslam dini ilmen yoksuldur ve onlar İslam dininin yoksul kalmasına teşvik ediyorlar.

"FE VEYLÜN LİL MUSALLİNE"

" Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki"

Ledünni mana: Ey Habibim! Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namaz nedir anlamadılar.

Ledünni mana: Ey Habibim yazıklar olsun o namaz kılanlaraki namaz onların kalplerini yumuşatmaz ehli merhamet değillerdir.

Ledünni mana: Ey Habibim yazıklar olsun o namaz kılanlara ki İslam'da birlik olmazlar.

Ledünni mana: Ey Habibim! Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazdan sonra beni hatırlamazlar bencil yaşarlar. Onlar bana ulaşamazlar.

("Sizi biz yarattık tasdik (( hakkıyla secde)) etmeniz gerekmez mi")
Vakıa suresi – 57 -

"ELLEZİNE HUM AN SALÂTİHİM SÂHÛN"

"Onlar namazlarını ciddiye almazlar"

Ledünni mana: Ey Habibim! onlar namazlarını birilerine gösteriş için kılarlar.

Ledünni mana: Ey Habibim! onlar namazlarını ağır bir yük bilirler.

Ledünni mana: Ey Habibim! onların namazları bana ulaşmaz.

Ledünni mana: Ey Habibim! onların namazlarına namazı ciddiye almadıkları için lain ortak olur. Ve İnsan-ı Kamil olamazlar.

("Sonra insanı esfeli safiline indirdik")
Tin suresi -5

"ELLEZİNE HÜM YURÂÛNE VE YEMNE'UNEL MAUN"

"Onlar katımızda riyakarlardır hayra da mani olurlar"

Ledünni mana: Ey Habibim! Onlar İslam gözüken hainlerdir zekatı kendileri için toplarlar.

Ledünni mana: Ey Habibim! Onlar zatımdan zatıma tecelli ettiğimde secde etmeyenlerdir. Dünyada İslam gibi görünüp İslamı bölenlerdir.

Ledünni mana: Ey Habibim! Onlar alim olup ta ilminin zekatını vermeyenlerdir.

Ledünni mana: Ey Habibim! Onlar Müslüman görünüp canının zekatı olan tebliği ve birleştirmeyi yapmayanlardır.

"Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de perde çekilmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır." Bakara suresi – 7 -

 

CAFER İSKENDEROĞLU