Hurufu Mukattalar

 

FİHİBİSMİLLAHİ 

 

ELİF   LAM    MİM            SAD

HA MİM AYN SİN KAF       ELİF LAM RA                

ELİF LAM MİM SAD          TA HA

KEF HA YA AYN SAD        YA SİN

ELİF LAM MİM RA            HA MİM 

HAMİM AYN SİN KAF        KAF

 TA SİN MİM                    NUN

                   

 

 

 

 

Kur'an'da bazı sureler bazı harfler ile başlar, islam âlimleri bunlar için muhtelif yorumlarda bulunmuşlar fakat müşterek görüşleri bu harflerin hakiki manalarının Allah katında olduğudur ki Hz. Ebu Bekr efendimiz bu harfler için (huruf-u mukatta) sırdır demiştir.

İmam Rabbani hazretleri de "âşık ile ma'şuk arasındaki gizli esrârın denizleri" olarak ifade etmiştir huruf-u mukattayı.

Huruf-u Mukatta kelime manası olarak kesik harfler demektir. Toplamda 29 surenin başında bulunurlar toplamda Arapçada da 29 harf vardır. Bu harfler ise 29 harfin 14 tanesi şeklinde zikredilmiştir. Çeşitli kombinasyonlarla ve dizilimlerle sûre başlarında bulunurlar. Önce Vâcibu'l Vucud hazretleri tarafından hangi surelerde ne şekilde zikredilmişlerdir  bunu inceleyelim akabinde manaları hakkında yorum yapalım.

 
Hangi surelerde ne şekilde bulunduklarına aşağıda bir göz atalım:
 
elif-lâm-mîm: Bakara, Âl-i İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde Sûreleri. 
elif-lâm-mîm-sâd: Ârâf Sûresi.

elif-lâm-râ: Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr Sûreleri. 

elif-lâm-mîm-râ: Ra’d Sûresi.

hâ-mîm: Mü’min, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf Sûreleri. Şûra


tâ-sîn: Neml Sûresi.

tâ-sîn-mîm: Şuarâ ve Kasas Sûreleri.

kef-he-yâ-ayn-sâd: Meryem Sûresi.

tâ-he: Tâhâ Sûresi.

yâ-sîn: Yâsin Sûresi.

sâd: Sâd Sûresi.

qaf: Kaf Sûresi.

nûn: Kalem Sûresi.

 
 
Hz. Yûnus Emre bir şiirinde şöyle buyuruyor:

"Dört kitabın manası bellidir bir Elif'te
Sen 'elif' dersin hoca, manası ne demektir"

Abdullah bin Mes’ud’un (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:

“Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli kadar artar. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir, demiyorum; ‘elif’ bir harf, ‘lâm’ bir harf, ‘mîm’ de bir harftir.”
 
Kuran başlı başına bir hesap üzeredir. Bir harfin bile nice derûni izahatları ve faideleri mevcuddur.