Secde Suresi

“Yüdebbirul emra mines semai ilel erdı sümme ya'rucü ileyhi fı yevmin kane mıkdaruhu elfe senetim mimma teuddun”

Secde-5

 

“emirlerim, kainatla yer arasında bir devresi dünya yılı ile bin yılda haraket eder”

Secde Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Elif-Lâm-Mîm 

2. Tenzîlu-lkitâbi lâ raybe fîhi min rabbi-l’âlemîn(e) 

3. Em yekûlûne-fterâh(u)(c) bel huve-lhakku min rabbike litunżira kavmen mâ etâhum min neżîrin minkablike le’allehum yehtedûn(e) 

4. (A)llâhu-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda vemâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin śümme-stevâ ‘alâ-l’arş(i)(s) mâ lekum min dûnihi min veliyyin velâ şefî’(in)(c) efelâ teteżekkerûn(e) 

5. Yudebbiru-l-emra mine-ssemâ-i ilâ-l-ardi śümme ya’rucu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu elfe senetin mimmâ te’uddûn(e) 

6. Żâlike ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâdeti-l’azîzu-rrahîm(u) 

7. Elleżî ahsene kulle şey-in ḣalekah(u)(s) vebedee ḣalka-l-insâni min tîn(in) 

8. Śumme ce’ale neslehu min sulâletin min mâ-in mehîn(in) 

9. Śumme sevvâhu venefeḣa fîhi min rûhih(i)(s)vece’ale lekumu-ssem’a vel-ebsâra vel-ef-ide(te)(c)kalîlen mâ teşkurûn(e) 

10. Ve kâlû e-iżâ dalâlnâ fî-l-ardi e-innâ lefî ḣalkin cedîd(in)(c) bel hum bilikâ-i rabbihim kâfirûn(e) 

11. Kul yeteveffâkum meleku-lmevti-lleżî vukkile bikum śümme ilâ rabbikum turce’ûn(e)

11. De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. 

12. Velev terâ iżi-lmucrimûne nâkisû ruûsihim ‘inde rabbihim rabbenâ ebsarnâ vesemi’nâ ferci’nâ na’melsâlihan innâ mûkinûn(e) 

13. Velev şi/nâ leâteynâ kulle nefsin hudâhâ velâkinhakka-lkavlu minnî leemleenne cehenneme mine-lcinneti ve-nnâsi ecma’în(e) 

14. Feżûkû bimâ nesîtum likâe yevmikum hâżâ innâ nesînâkum(s) veżûkû ‘ażâbe-lḣuldi bimâ kuntum ta’melûn(e) 

15. İnnemâ yu/minu bi-âyâtinâ-lleżîne iżâ żukkirû bihâ ḣarrû succeden vesebbehû bihamdi rabbihim vehum lâ yestekbirûn(e) 

16. Tetecâfâ cunûbuhum ‘ani-lmedâci’i yed’ûne rabbehum ḣavfen vetame’an vemimmâ razeknâhum yunfikûn(e) 

17. Felâ ta’lemu nefsun mâ uḣfiye lehum min kurrati a’yunin cezâen bimâ kânû ya’melûn(e) 

18. Efemen kâne mu/minen kemen kâne fâsikâ(an)(c)lâ yestevûn(e) 

19. Emmâ-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti felehum cennâtu-lme/vâ nuzulen bimâ kânû ya’melûn(e) 

20. Veemmâ-lleżîne fesekû feme/vâhumu-nnâr(u)(s)kullemâ erâdû en yaḣrucû minhâ u’îdû fîhâ vekîle lehum żûkû ‘ażâbe-nnâri-lleżî kuntum bihi tukeżżibûn(e) 

21. Velenużîkannehum mine-l’ażâbi-l-ednâ dûne-l’ażâbi-l-ekberi le’allehum yerci’ûn(e) 

22. Vemen azlemu mimmen żukkira bi-âyâti rabbihi śümme a’rada ‘anhâ(c) innâ mine-lmucrimîne muntakimûn(e) 

23. Velekad âteynâ mûsâ-lkitâbe felâ tekun fî miryetin min likâ-ih(i)(s) vece’alnâhu huden libenî isrâ-îl(e) 

24. Vece’alnâ minhum e-immeten yehdûne bi-emrinâ lemmâ saberû(s) vekânû bi-âyâtinâ yûkinûn(e) 

25. İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevme-lkiyâmeti fîmâ kânû fîhi yaḣtelifûn(e) 

26. Eve lem yehdi lehum kem ehleknâ min kablihim mine-lkurûni yemşûne fî mesâkinihim(c) inne fî żâlike leâyât(in)(s) efelâ yesme’ûn(e) 

27. Eve lem yerav ennâ nesûku-lmâe ilâ-l-ardi-lcuruzi fenuḣricu bihi zer’an te/kulu minhu en’âmuhum ve enfusuhum(s) efelâ yubsirûn(e) 

28. Veyekûlûne metâ hâżâ-lfethu in kuntumsâdikîn(e) 

29. Kul yevme-lfethi lâ yenfe’u-lleżîne keferû îmânuhum velâ hum yunzarûn(e) 

30. Fea’rid ‘anhum ventazir innehum muntazirûn(e)