Alak Suresi

1-2- Ikra' bismi rabbikelleziy halak. Halekal'insane min 'alak.
"Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı Alak tan yarattı."
Alak suresinin yukarıdaki cümle ilk anlamıdır.


Derinlerine inecek olursak bu ayetin ve suresin tamamının altında çok derin sırlar vardır.
İlk yaratılıştan itibaren tefekkür edecek olursak ALAK, Allahu Teala'nın zatından zatına tecelli etmeden önceki halinden başlar. Çünkü o Makamda Allahu Teala'nın esmasının, Hz Muhammedi (sav) sonsuz aşk ile cem etmesi vardı.
Arapca'da ALAK kelimesinin bir anlamı da; Aşk ve muhabbet eylemektir. Peygamberler Peygamberi, yazımızda ve diğer yazılarımızda da değindiğimiz gibi AMA'da sevilen ve defalarca övülen esmaların cemi, Hz. Muhammed'dir(sav). Ve o ALAK tan, Allahu Tealanın zatından zatına tecellisinden sonra ilk İKRA emrini alan yine Peygamber Efendimizdir. Tecelliyatın kainata zuhuru Peygamber Efendimizin nurunu oluşturmuş, bu nur ise ADEM'e ALAK olmuştur. Yani, Nuru Muhammediden Ademin cesedi Yaratılmıştır. Cesed-i Adem, hakikat-ı Muhammediyedir.
İşte Adem burada yine ilk İKRA emrini Kainattaki tüm insanoğlu adına Allahu Teala tarafından almıştır ki bu halin şahidi Bakara suresindeki ayetlerdir.
"Allah Âdem'e bütün isimleri, öğretti." BAKARA- 31
"Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat," BAKARA- 33
İşte Bakara suresinin 33. ayetindeki Allahu Tealanın bu emri, Adem şahsında tüm İnsanlık alemine İKRA emridir. Çünkü Allahu Teala, Adem'den, ona öğrettiklerini Meleklere okumasını emretmiştir ki, EŞYA Esmadan yaratılan ve Kainatı kapsayan tüm yaratılmış varlıkların yaratılış ve hal ilmidir.
Hz. Peygamber Efendimize, Cebrailin as. Gelip, İKRA emri ilahisini ayet olarak vermesi İnsanlık Alemine verilen son İKRA emridir.
İnsan; Kıyamete kadar bu emrin mazharıdır...
Yani Allahu Teala, inananların daima ilme yönelmesini emrediyor.
3-4-5- Ikre' ve rabbükel'ekrem. Elleziy 'alleme bilkalem. Allemel'insane ma lem ya'lem
3-4-5- "Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir."
KALEM, Allahu Tealanın RAB sıfatının Tecellisidir.
RAB sıfatı, Allahu Tealanın sayısız İsminin İlimlerini bilir. Haliyle bu ilimlerin RAB dan zuhurunun ismi KALEM'dir. KALEM, Levh-i Mahfuzun aynasıdır. Levh-i Mahfuz, Rabbinin emri ile her an yeni ilimlerle genişler. Çünkü Allahu Teala her an bir şendedir. Heran yaratma halindedir.
"Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin." RAHMAN -29
Rahman suresi 29. ayette geçen FİY ŞEN'İN kelimesi yani Allahu Tealanın her an bir yaratma ve yeni bir halde olmasından zuhur eden yeni yeni esmanın ilimleri de heran Levh-i Mahfuza, RAB sıfatının tecellisiyle kaydedilir.
İşte tüm insanlar ve kainatta yaratılmış ve yaratılacak olan tüm varlıklara, RABBİMİZİN, kesintisiz akan, ilim ve öğretme tecellisinin adı da KALEM'dir.
Bu KALEM heran İman edenin sadrında manen yazmaya hazır bekler. bu hususta Allahu Teala bir kudsi hadisinde şöyle buyurur;
"Siz bildiğinizle amel edin, biz bilmediğinizi size öğretiriz."
Allahu Teala, İbadet eden, zikreden, ilim yolunda giden, hayır yapan her kuluna RAB sıfatının tecellisi olan KALEM'le heran öğretir.
KALEM; İnsanın Levh-i mahfuzu olan GEN'lerinin de mazharıdır. GEN, yani İnsanın Levh-i Mahfuzu, İlk yaratılışta aldığı bilgileri ve Kalemle aktarılan bilgileri Zikir ile öğrenir, hatırlar. Bu hal yukarıda geçen kudsi hadisin İnsana tecellisidir.
Yani Allahu Teala Kainata ve İnsana İSTİVA etmiştir.
"Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir." TAHA suresi – 5
Rahman olan Allah'ın Arşa yani kainata istiva etmesi, kainatta yaratılmış olan tüm varlıkların hakikatında bulunması ve onları kontrol etmesidir.
Haliyle Allah, Rab sıfatı, Kalem, İnsan, Yaratılmışlar ve Levh-i Mahfuz daima beraberdir. Ve ilmi yani İKRA'yı isteyene verir. İşte bu hal Rabbimizin Keremidir.
Allahu Teala insanların diğer varlıklar karşısında cahil değil de Alim olmasını sever. Bu sebeple ilk yaratılışta ELEST gününde İnsanlara öğretti.
İnsanlar, Beden hayatlarına gelince unuttuklarını Peygamberlerle, sayfalarla ve kitaplarla hatırlattı.
Şimdi İnsana düşen görev Allahu Tealanın huzuruna, OKU emrini yerine getirmiş ve öğrendiği ilimleriyle nefsini mütmain etmiş kullar olarak çıkmaktır.
(ALLAHU TEALA İLİM ÖĞRENMEMİZİ SEVER!)

Şimdilik ilk beş ayetinin ledüni manası verildi. 

 

1. İkra/ bi-ismi rabbike-lleżî ḣalak(e) 

1.seni yaratan rabbinin ismiyle yaklaş.

      seni yaratan Rabbinin ismiyle oku” manasıda doğrudur. Bu mana Resulullah Efendimizin aynasında biz kullarına hitaptır. Ancak bu ayetin ilk gelişindeki Resulullah Efendimize olan hitabı; “yaklaş”, “yakınıma gel” emridir. Çünkü Allahu Teala habibinin ayrılık üzüntüsünü gidermek istemiştir.
 

 

2. Ḣaleka-l-insâne min ‘alak(in)

 

2. insanı yaratan müşkülünü gideren.

   Bu ayetin diğer bir anlamıda “insanı alak’tan yaratan” anlamına geldiği gibi, daha birçok anlam taşımaktadır. 

3. İkra/ ve rabbuke-l-ekram(u)

3. yaklaş, kerem sahibi rabbine

4. Elleżî ‘alleme bil-kalem(i) 

4. kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin

5. ‘Alleme-l-insâne mâ lem ya’lem

5. en büyük kerem sahibidir. 

6. Kellâ inne-l-insâne leyatġâ 

7. En ra-âhu-staġnâ 

8. İnne ilâ rabbike-rruc’â 

9. Era-eyte-lleżî yenhâ 

10. ‘Abden iżâ sallâ 

11. Era-eyte in kâne ‘alâ-lhudâ 

12. Ev emera bi-ttakvâ 

13. Era-eyte in keżżebe ve tevellâ 

14. Elem ya’lem bi-enna(A)llâhe yerâ 

15. Kellâ le-in lem yentehi lenesfe’an bi-nnâsiye(ti) 

16. siyetin kâżibetin ḣâti-e(tin) 

17. Felyed’u nâdiyeh(u) 

18. Sened’u-zzebâniye(te) 

19. Kellâ lâ tuti’hu vescud vakterib 

Allahu Teala cümle insanlara nasip etsin.

 

Allah’a emanet olun.

 

Dua edin.

 

Cafer İskenderoğlu