Vakıa Suresi

 

FİHİBİSMİLLAHİ

 

Bu denli yapılan yanlış meallerden dolayı bazı insanlarımızın mübarek Kur-an'la ve İslam dinimizle alay etmelerini bir mü'min hazmedebilir mi? İşte konuyla alakalı olarak bir önceki yazımızda Nebe süresinin ayetlerinin gerçek meallerini vermiştik!

İnternette ayetlerle nasıl dalga geçildiğinin kanıtlarını da sizlere sunuyoruz!! Bu yanlış mealler yüzünden hergün onlarca kişi yanlış dezene bilgilerle düşünüp duruyorlar ve günaha giriyorlar, bunun vebali mutlaka birilerinin omuzundadır!! Hakikatlar ve düşünen insanlar çağına hoş geldiniz!!!

Bu linkte Nebe süresiyle nasıl alay edildiğini görebilirsiniz, bu sadece bir tane örnektir!

Şimdi Vakıa suresindeki yanlış mealleri açıklayalım, ilk önce birçok yanlış mealin olduğu Elmalılı tefsirinden başlayalım!!
Vakıa Suresi – Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Türkçe Meali

1. Kıyamet koptuğu zaman,

2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;

3. O, alçaltıcı, yükselticidir.

4. Yer şiddetle sarsıldığı,

5. Dağlar parçalandığı,

6. Dağılıp toz duman haline geldiği,

7. Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,

8. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

9. Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!

10. (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.

11. İşte bunlar, (Allah'a) en yakın olanlardır,

12. Naîm cennetlerinde .

13. (Onların) çoğu önceki ümmetlerden,

14. Birazı da sonrakilerdendir.

15. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler,

16. Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.

17. Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;

18. Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

20. (Onlara) beğendikleri meyveler,

21. Canlarının çektiği kuş etleri,

22. İri gözlü hûriler,

23. Saklı inciler gibi.

24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).

25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

26. Söylenen, yalnızca "selâm, selâm" dır.

27. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

28. Düzgün kiraz ağacı,

29. Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,

30. Uzamış gölgeler,

31. Çağlayarak akan sular,

32. Sayısız meyveler içindedirler;

33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan.

34. Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.

35. Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık.

36. Onları, bâkireler kıldık.
37. Eşlerine düşkün ve yaşıt.

VAKIA SURESİNİN GERÇEĞE YAKIN MEALİ

1- İza veka'atilvaki'atu.
(Allah'ın vaat ettiği) olay zuhura geldiğinde.

2- Leyse livak'atiha kazibetun.
Onu kimse yalanlayamaz.

3- Hafıdatun rafi'tun.
(gönüllerden) gizliden (bulunan imanları) yükseltir.

4-İza ruccetil'ardu reccen.
(insan bedeni) sarsılarak zerrelerine ayrılır.

5-Ve bussetilcibalu bessen.
Ve insan bedeni ilk yaratıldığı şekilde açığa çıkar

6-Ve fekanet hebaen munbessen.
(zahir beden) heba olur yok olur ( nurun ala nur olur)

7- Ve kuntum ezvacen selaseten.
Ve üç bedeni yaşamış olursunuz (zahir bedenden ahiret alemine geçiş sürecinde)

8-Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti
(Onlar Allah tarafından mükafatlandırılıp) kutsanırlar kutsanmışlık sahibidirler.

9-Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti
Ve onlar nurlandırılıp nur sahibi olurlar.

10-Ves sabikunes sabikune.
Onlar (Allah katında) makamı yüksek olanlardır.

11-Ulaikelmukarrabune.
İşte onlar (dünyadayken) Allaha yaklaşanlardır.

12-Fiy cennatin na'ıymi.
Onlar naim cenetindedirler.

13-Sulletun minel'evveliyne.
Onların çoğu geçmiş ümmetlerden

14-Ve kaliylun minel'ahıriyne.
Bir kısmı sonraki ümmetlerdendir.

15-ala sururin medunetun.
Onlar çok sevinirler

16-Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
Bu ikramlar mütteki kullara (Allahın verdiği) karşılıktır (ikramdır)

17-Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
Onlar ebedi çocuklar gibi sevinirler.

18-Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
(Sevinçle dolan)Varlıkları (manevi bedenleri huzurullahta) su gibi dalgalanır

19-La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
(Onların manevi) yapıları ilimlerle dolar.

20-Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
Çağrıldıkları ilim onlara malum olur.

21-Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
Sağlam nur bedenleriyle uçarlar

22- Ve hurun 'ıynun.
(ilimde) Noksanlıkları gider

23-Keemsalillu'luilmeknuni.
onlara hiçbir bilgi gizli kalmaz

24-Cezaen bima kanu ya'melune.
Bu onlara (ibadetlerinin karşılığı olarak) verilir

25-La yevme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
Orada boş söz duymazlar ( hepsi ilimdir)

26-İlla kıylen selamen selamen.
Onlara selam selam derler

27-Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
Onlar Allahla ahitleşip ahdine vefa edenlerdir

28-Fiy sidrin mahdudin.
Onlar sidrenin sınırındadırlar (yanındadırlar)

29-Ve talhın mendudin.
Onlar artık günah (kötülük pislik) sahibi olmazlar.

30-Ve zıllin memdudin
Onlar (sidrenin) gölgesinde uzanırlar

31-Ve main meskubin.
Ve görünmeye başlar onlara

32- Ve fakihetin kesiyretin.
Ve anlayışları çoğalır

33-La maktu'atin ve la memnu'atin.
Onlara pahasız ilimlerin yasağı kalkar.

34-Ve furuşin merfu'atin.
Yükseklere terfi ettirilirler

35-İnna enşe'nahunne inşaen.
(Bu aldıkları ilimler sonucu) Onlar katımızda (insan-ı kamil olarak) yeniden yaratılırlar.

36-Fece'alnahunne ebkaren.
Yeni yaratılışları tertemizdir (bakirdir. Günahla lekelenmemiştir.)

37-Uruben etraben.
Yüksek sevinç içinde şad olurlar.

 

Vakıa Suresi

 

Vâkı’a Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. İżâ veka’ati-lvâki’a(tu) 

2. Leyse livak’atihâ kâżibe(tun) 

3. Ḣâfidatun râfi’a(tun) 

4. İżâ rucceti-l-ardu raccâ(n) 

5. Ve busseti-lcibâlu bessâ(n) 

6. Fekânet hebâen munbeśśâ(n) 

7. Ve kuntum ezvâcen śelâśe(ten) 

8. Fe-ashâbu-lmeymeneti mâ ashâbu-lmeymene(ti) 

9. Ve ashâbu-lmeş-emeti mâ ashâbu-lmeş-eme(ti) 

10. Ve-ssâbikûne-ssâbikûn(e) 

11. Ulâ-ike-lmukarrabûn(e) 

12. Fî cennâti-nna’îm(i) 

13. Śulletun mine-l-evvelîn(e) 

14. Ve kalîlun mine-l-âḣirîn(e) 

15. ‘Alâ sururin mevdûne(tin) 

16. Mutteki-îne ‘aleyhâ mutekâbilîn(e) 

17. Yatûfu ‘aleyhim vildânun muḣalledûn(e) 

18. Bi-ekvâbin ve ebârîka veke/sin min ma’în(in) 

19. Lâ yusadde’ûne ‘anhâ velâ yunzifûn(e) 

20. Ve fâkihetin mimmâ yeteḣayyerûn(e) 

21. Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(e) 

22. Ve hûrun ‘în(un) 

23. Ke-emśâli-llu/lui-lmeknûn(i) 

24. Cezâen bimâ kânû ya’melûn(e) 

25. Lâ yesme’ûne fîhâ laġven velâ te/śîmâ(n) 

26. İllâ kîlen selâmen selâmâ(n) 

27. Ve ashâbu-lyemîni mâ ashâbu-lyemîn(i) 

28. Fî sidrin maḣdûd(in) 

29. Ve talhin mendûd(in) 

30. Ve zillin memdûd(in) 

31. Ve mâ-in meskûb(in) 

32. Ve fâkihetin keśîra(tin) 

33. Lâ maktû’atin velâ memnû’a(tin) 

34. Ve furuşin merfû’a(tin) 

35. İnnâ enşe/nâhunne inşâ-â(n) 

36. Fece’alnâhunne ebkârâ(n) 

37. ‘Uruben etrâbâ(n) 

38. Li-ashâbi-lyemîn(i) 

39. Śulletun mine-l-evvelîn(e) 

40. Ve śulletun mine-l-âḣirîn(e) 

41. Ve ashâbu-şşimâli mâ ashâbu-şşimâl(i) 

42. Fî semûmin ve hamîm(in) 

43. Ve zillin min yahmûm(in) 

44. Lâ bâridin velâ kerîm(in) 

45. İnnehum kânû kable żâlike mutrafîn(e) 

46. Ve kânû yusirrûne ‘alâ-lhinśi-l’azîm(i) 

47. Ve kânû yekûlûne e-iżâ mitnâ ve kunnâ turâben ve ’izâmen e-innâ lemeb’ûśûn(e) 

48. Eve âbâunâ-l-evvelûn(e) 

49. Kul inne-l-evvelîne vel-âḣirîn(e) 

50. Lemecmû’ûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm(in) 

51. Śumme innekum eyyuhâ-ddâllûne-lmukeżżibûn(e) 

52. Leâkilûne min şecerin min zakkûm(in) 

53. Femâli-ûne minhâ-lbutûn(e) 

54. Feşâribûne ‘aleyhi mine-lhamîm(i) 

55. Feşâribûne şurbe-lhîm(i) 

56. Hâżâ nuzuluhum yevme-ddîn(i)

56. Din günü yaklaşıyor 

57. Nahnu ḣalaknâkum felevlâ tusaddikûn(e) 

58. Eferaeytum mâ tumnûn(e) 

59. E-entum taḣlukûnehu em nahnu-lḣâlikûn(e) 

60. Nahnu kaddernâ beynekumu-lmevte vemâ nahnu bimesbûkîn(e) 

61. ‘Alâ en nubeddile emśâlekum ve nunşi-ekum fî mâ lâ ta’lemûn(e) 

62. Ve lekad ‘alimtumu-nneş-ete-l-ûlâ felevlâ teżekkerûn(e) 

63. Eferaeytum mâ tahruśûn(e) 

64. E-entum tezra’ûnehu em nahnu-zzâri’ûn(e) 

65. Lev neşâu lece’alnâhu hutâmen fezaltum tefekkehûn(e) 

66. İnnâ lemuġramûn(e) 

67. Bel nahnu mahrûmûn(e) 

68. Eferaeytumu-lmâe-lleżî teşrabûn(e) 

69. E-entum enzeltumûhu mine-lmuzni em nahnu-lmunzilûn(e) 

70. Lev neşâu ce’alnâhu ucâcen felevlâ teşkurûn(e) 

71. Eferaeytumu-nnâra-lletî tûrûn(e) 

72. E-entum enşe/tum şeceratehâ em nahnu-lmunşi-ûn(e) 

73. Nahnu ce’alnâhâ teżkiraten ve metâ’an lilmukvîn(e) 

74. Fesebbih bismi rabbike-l’azîm(i) 

75. Felâ uksimu bimevâki’i-nnucûm(i) 

76. Ve-innehu lekasemun lev ta’lemûne ‘azîm(un) 

77. İnnehu lekur-ânun kerîm(un) 

78. Fî kitâbin meknûn(in) 

79. Lâ yemessuhu illâ-lmutahherûn(e) 

80. Tenzîlun min rabbi-l’âlemîn(e) 

81. Efebihâżâ-lhadîśi entum mudhinûn(e) 

82. Ve tec’alûne rizkakum ennekum tukeżżibûn(e) 

83. Felevlâ iżâ belaġati-lhulkûm(e) 

84. Ve entum hîne-iżin tenzurûn(e) 

85. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velâkin lâ tubsirûn(e) 

86. Felevlâ in kuntum ġayra medînîn(e) 

87. Terci’ûnehâ in kuntum sâdikîn(e) 

88. Fe-emmâ in kâne mine-lmukarrabîn(e) 

89. Feravhun ve rayhânun ve cennetu na’îm(in) 

90. Ve emmâ in kâne min ashâbi-lyemîn(i) 

91. Feselâmun leke min ashâbi-lyemîn(i) 

92. Ve emmâ in kâne mine-lmukeżżibîne-ddâllîn(e) 

93. Fenuzulun min hamîm(in) 

94. Ve tasliyetu cahîm(in) 

95. İnne hâżâ lehuve hakku-lyakîn(i) 

96. Fesebbih bismi rabbike-l’azîm(i) 

“Haza nuzuluhum yevmeddiyni.”

Vakıa-56

 

“Din günü yaklaşıyor”

Vakıa-56

 

Vakıa 56. ayeti aslında müminlere bir müjdedir. Din gününün yani Elest’in ve hasret gününün yaklaştığını müjdeliyor.

 

CAFER İSKENDEROĞLU