Tur Suresi

Tûr Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Ve-ttûr(i) 

2. Ve kitâbin mestûr(in) 

3. Fî rakkin menşûr(in) 

4. Velbeyti-lma’mûr(i) 

5. Ve-ssakfi-lmerfû’(i) 

6. Velbahri-lmescûr(i) 

7. İnne ‘ażâbe rabbike levâki’(un) 

8. Mâ lehu min dâfi’(in) 

9. Yevme temûru-ssemâu mevrâ(n) 

10. Vetesîru-lcibâlu seyrâ(n) 

11. Feveylun yevme-iżin lilmukeżżibîn(e) 

12. Elleżîne hum fî ḣavdin yel’abûn(e) 

13. Yevme yuda’’ûne ilâ nâri cehenneme da’’â(n) 

14. Hâżihi-nnâru-lletî kuntum bihâ tukeżżibûn(e) 

15. Efesihrun hâżâ em entum lâ tubsirûn(e) 

16. İslevhâ fasbirû ev lâ tasbirû sevâun ‘aleykum(s)innemâ tuczevne mâ kuntum ta’melûn(e) 

17. İnne-lmuttekîne fî cennâtin vena’îm(in) 

18. Fâkihîne bimâ âtâhum rabbuhum ve vakâhum rabbuhum ‘ażâbe-lcahîm(i) 

19. Kulû veşrabû henî-en bimâ kuntum ta’melûn(e) 

20. Mutteki-îne ‘alâ sururin masfûfe(tin)(s) ve zevvecnâhum bihûrin ‘în(in) 

21. Velleżîne âmenû vettebe’at-hum żurriyyetuhum bi-îmânin elhaknâ bihim żurriyyetehum vemâ eletnâhum min ‘amelihim min şey-/(in)(c) kullu-mri-in bimâ kesebe rahîn(un) 

22. Ve emdednâhum bifâkihetin ve lahmin mimmâ yeştehûn(e) 

23. Yetenâze’ûne fîhâ ke/sen lâ laġvun fîhâ velâ te/śîm(un) 

24. Ve yetûfu ‘aleyhim ġilmânun lehum ke-ennehum lu/lu-un meknûn(un) 

25. Ve akbele ba’duhum ‘alâ ba’din yetesâelûn(e) 

26. Kâlû innâ kunnâ kablu fî ehlinâ muşfikîn(e) 

27. Femenna(A)llâhu ‘aleynâ ve vakânâ ‘ażâbe-ssemûm(i) 

28. İnnâ kunnâ min kablu ned’ûh(u)(s) innehu huve-lberru-rrahîm(u) 

29. Feżekkir femâ ente bini’meti rabbike bikâhinin velâ mecnûn(in) 

30. Em yekûlûne şâ’irun neterabbesu bihi raybe-lmenûn(i) 

31. Kul terabbesû fe-innî me’akum mine-lmuterabbisîn(e) 

32. Em te/muruhum ahlâmuhum bihâżâ(c) em humkavmun tâġûn(e) 

33. Em yekûlûne tekavvelehu bel lâ yu/minûn(e) 

34. Felye/tû bihadîśin miślihi in kânû sâdikîn(e) 

35. Em ḣulikû min ġayri şey-in em humu-lḣâlikûn(e) 

36. Em ḣalekû-ssemâvâti vel-ard(a)(c) bel lâ yûkinûn(e) 

37. Em ‘indehum ḣazâ-inu rabbike em humu-lmusaytirûn(e) 

38. Em lehum sullemun yestemi’ûne fîh(i)(s) felye/ti mustemi’uhum bisultânin mubîn(in) 

39. Em lehu-lbenâtu ve lekumu-lbenûn(e) 

40. Em tes-eluhum ecran fehum min maġramin muśkalûn(e) 

41. Em ‘indehumu-lġaybu fehum yektubûn(e) 

42. Em yurîdûne keydâ(en)(s) felleżîne keferû humu-lmekîdûn(e) 

43. Em lehum ilâhun ġayru(A)llâh(i)(c)subhâna(A)llâhi ‘ammâ yuşrikûn(e) 

44. Ve-in yerav kisfen mine-ssemâ-i sâkitan yekûlû sehâbun merkûm(un) 

45. Feżerhum hattâ yulâkû yevmehumu-lleżî fîhi yus’akûn(e) 

46. Yevme lâ yuġnî ‘anhum keyduhum şey-en velâ hum yunsarûn(e) 

47. Ve-inne lilleżîne zalemû ‘ażâben dûne żâlike velâkinne ekśerahum lâ ya’lemûn(e) 

48. Vasbir lihukmi rabbike fe-inneke bi-a’yuninâ(s) ve sebbih bihamdi rabbike hîne tekûm(u) 

49. Vemine-lleyli fesebbihhu ve-idbâra-nnucûm(i)