Saffat Suresi

Sâffât Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Ve-ssâffâti saffâ(n) 

2. Fe-zzâcirâti zecrâ(n) 

3. Fe-ttâliyâti żikrâ(n) 

4. İnne ilâhekum levâhid(un) 

5. Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ ve rabbu-lmeşârik(i)

5.Allah kainatın ve içindekilerin Rabbidir ve bütün doğuların Rabbidir. 

6. İnnâ zeyyennâ-ssemâe-ddunyâ bizînetin(i)lkevâkib(i) 

7. Ve hifzan min kulli şeytânin mârid(in) 

8. Lâ yessemme’ûne ilâ-lmele-i-l-a’lâ veyukżefûne min kulli cânib(in) 

9. Duhûrâ(an)(s) velehum ‘ażâbun vâsib(un) 

10. İllâ men ḣatife-lḣatfete feetbe’ahu şihâbun śâkib(un) 

11. Festeftihim ehum eşeddu ḣalkan em men ḣalak(c) innâ ḣalaknâhum min tînin lâzib(in) 

12. Bel ‘acibte veyesḣarûn(e) 

13. Ve-iżâ żukkirû lâ yeżkurûn(e) 

14. Ve-iżâ raev âyeten yestesḣirûn(e) 

15. Ve kâlû in hâżâ illâ sihrun mubîn(un) 

16. E-iżâ mitnâ vekunnâ turâben ve’izâmen e-innâ lemeb’ûśûn(e) 

17. Eve âbâunâ-l-evvelûn(e) 

18. Kul ne’am ve entum dâḣirûn(e) 

19. Fe-innemâ hiye zecratun vâhidetun fe-iżâ hum yenzurûn(e) 

20. Ve kâlû yâ veylenâ hâżâ yevmu-ddîn(i) 

21. Hâżâ yevmu-lfasli-lleżî kuntum bihi tukeżżibûn(e)

22. Uhşurû-lleżîne zalemû ve ezvâcehum vemâ kânû ya’budûn(e) 

23. Min dûni(A)llâhi fehdûhum ilâ sirâti-lcahîm(i) 

24. Vekifûhum innehum mes-ûlûn(e) 

25. Mâ lekum lâ tenâsarûn(e) 

26. Bel humu-lyevme musteslimûn(e) 

27. Ve akbele ba’duhum ‘alâ ba’din yetesâelûn(e) 

28. Kâlû innekum kuntum te/tûnenâ ‘ani-lyemîn(i) 

29. Kâlû bel lem tekûnû mu/minîn(e) 

30. Vemâ kâne lenâ ‘aleykum min sultân(in)(s) bel kuntum kavmen tâġîn(e) 

31. Fehakka ‘aleynâ kavlu rabbinâ(s) innâ leżâ-ikûn(e) 

32. Feaġveynâkum innâ kunnâ ġâvîn(e) 

33. Fe-innehum yevme-iżin fî-l’ażâbi muşterikûn(e) 

34. İnnâ keżâlike nef’alu bilmucrimîn(e) 

35. İnnehum kânû iżâ kîle lehum lâ ilâhe illa(A)llâhu yestekbirûn(e) 

36. Ve yekûlûne e-innâ letârikû âlihetinâ lişâ’irin mecnûn(in) 

37. Bel câe bilhakki vesaddeka-lmurselîn(e) 

38. İnnekum leżâ-ikû-l’ażâbi-l-elîm(i) 

39. Vemâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e) 

40. İllâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlesîn(e) 

41. Ulâ-ike lehum rizkun ma’lûm(un) 

42. Fevâkih(u)(s) vehum mukramûn(e) 

43. Fî cennâti-nna’îm(i) 

44. ‘Alâ sururin mutekâbilîn(e) 

45. Yutâfu ‘aleyhim bike/sin min me’în(in) 

46. Beydâe leżżetin lişşâribîn(e) 

47. Lâ fîhâ ġavlun velâ hum ‘anhâ yunzefûn(e) 

48. Ve ’indehum kâsirâtu-ttarfi ‘în(un) 

49. Keennehunne beydun meknûn(un) 

50. Feakbele ba’duhum ‘alâ ba’din yetesâelûn(e) 

51. Kâle kâ-ilun minhum innî kâne lî karîn(un) 

52. Yekûlu e-inneke lemine-lmusaddikîn(e) 

53. E-iżâ mitnâ vekunnâ turâben ve ’izâmen e-innâ lemedînûn(e) 

54. Kâle hel entum muttali’ûn(e) 

55. Fettale’a feraâhu fî sevâ-i-lcahîm(i) 

56. Kâle ta(A)llâhi in kidte leturdîn(i) 

57. Velevlâ ni’metu rabbî lekuntu mine-lmuhdarîn(e) 

58. Efemâ nahnu bimeyyitîn(e) 

59. İllâ mevtetenâ-l-ûlâ vemâ nahnu bimu’ażżebîn(e)

60. İnne hâżâ lehuve-lfevzu-l’azîm(u) 

61. Limiśli hâżâ felya’meli-l’âmilûn(e) 

62. Eżâlike ḣayrun nuzulen em şeceratu-zzakkûm(i) 

63. İnnâ ce’alnâhâ fitneten lizzâlimîn(e) 

64. İnnehâ şeceratun taḣrucu fî asli-lcahîm(i) 

65. Tal’uhâ keennehu ruûsu-şşeyâtîn(i) 

66. Fe-innehum leâkilûne minhâ femâli-ûne minhâ-lbutûn(e) 

67. Śumme inne lehum ‘aleyhâ leşevben minhamîm(in) 

68. Śumme inne merci’ahum le-ilâ-lcahîm(i) 

69. İnnehum elfev âbâehum dâllîn(e) 

70. Fehum ‘alâ âśârihim yuhra’ûn(e) 

71. Velekad dalle kablehum ekśeru-l-evvelîn(e) 

72. Velekad erselnâ fîhim munżirîn(e) 

73. Fenzur keyfe kâne ‘âkibetu-lmunżerîn(e) 

74. İllâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlasîn(e) 

75. Velekad nâdânâ nûhun feleni’me-lmucîbûn(e) 

76. Venecceynâhu ve ehlehu mine-lkerbi-l’azîm(i) 

77. Vece’alnâ żurriyyetehu humu-lbâkîn(e) 

78. Veteraknâ ‘aleyhi fî-l-âḣirîn(e) 

79. Selâmun ‘alâ nûhin fî-l’âlemîn(e) 

80. İnnâ keżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

81. İnnehu min ‘ibâdinâ-lmu/minîn(e) 

82. Śumme aġraknâ-l-âḣarîn(e) 

83. Ve-inne min şî’atihi le-ibrâhîm(e) 

84. İż câe rabbehu bikalbin selîm(in) 

85. İż kâle li-ebîhi ve kavmihi mâżâ ta’budûn(e) 

86. E-ifken âliheten dûna(A)llâhi turîdûn(e) 

87. Femâ zannukum birabbi-l’âlemîn(e) 

88. Fenezara nezraten fî-nnucûm(i) 

89. Fekâle innî sekîm(un) 

90. Fetevellev ‘anhu mudbirîn(e) 

91. Ferâġa ilâ âlihetihim fekâle elâ te/kulûn(e) 

92. Mâ lekum lâ tentikûn(e) 

93. Ferâġa ‘aleyhim darben bilyemîn(i) 

94. Feakbelû ileyhi yeziffûn(e) 

95. Kâle eta’budûne mâ tenhitûn(e) 

96. Va(A)llâhu ḣalekakum vemâ ta’melûn(e) 

97. Kâlû-bnû lehu bunyânen feelkûhu fî-lcahîm(i) 

98. Fe-erâdû bihi keyden fece’alnâhumu-l-esfelîn(e) 

99. Vekâle innî żâhibun ilâ rabbî seyehdîn(i) 

100. Rabbi heb lî mine-ssâlihîn(e) 

101. Febeşşernâhu biġulâmin halîm(in) 

102. Felemmâ belaġa me’ahu-ssa’ye kâle yâ buneyye innî erâ fî-lmenâmi ennî eżbehuke fenzur mâżâ terâ(c) kâle yâ ebeti-f’al mâ tu/mer(u)(s)setecidunî in şâa(A)llâhu mine-ssâbirîn(e) 

103. Felemmâ eslemâ vetellehu lilcebîn(i) 

104. Venâdeynâhu en yâ ibrâhîm(u) 

105. Kad saddekte-rru/yâ(c) innâ keżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

106. İnne hâżâ lehuve-lbelâu-lmubîn(u) 

107. Ve fedeynâhu biżibhin ‘azîm(in) 

108. Ve teraknâ ‘aleyhi fî-l-âḣirîn(e) 

109. Selâmun ‘alâ ibrâhîm(e) 

110. Keżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

111. İnnehu min ‘ibâdinâ-lmu/minîn(e) 

112. Ve beşşernâhu bi-ishâka nebiyyen mine-ssâlihîn(e) 

113. Ve bâraknâ ‘aleyhi ve ’alâ ishâk(a)(c) vemin żurriyyetihimâ muhsinun vezâlimun linefsihi mubîn(un)

114. Velekad menennâ ‘alâ mûsâ ve hârûn(e) 

115. Ve necceynâhumâ ve kavmehumâ mine-lkerbi-l’azîm(i) 

116. Ve nasarnâhum fekânû humu-lġâlibîn(e) 

117. Ve âteynâhumâ-lkitâbe-lmustebîn(e) 

118. Ve hedeynâhumâ-ssirâta-lmustakîm(e) 

119. Ve teraknâ ‘aleyhimâ fî-l-âḣirîn(e) 

120. Selâmun ‘alâ mûsâ ve hârûn(e) 

121. İnnâ keżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

122. İnnehumâ min ‘ibâdinâ-lmu/minîn(e) 

123. Ve-inne ilyâse lemine-lmurselîn(e) 

124. İż kâle likavmihi elâ tettekûn(e) 

125. Eted’ûne ba’len ve teżerûne ahsene-lḣâlikîn(e) 

126. (A)llâhe rabbekum ve rabbe âbâ-ikumu-l-evvelîn(e) 

127. Fekeżżebûhu fe-innehum lemuhdarûn(e) 

128. İllâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlasîn(e) 

129. Veteraknâ ‘aleyhi fî-l-âḣirîn(e) 

130. Selâmun ‘alâ ilyâsîn(e) 

131. İnnâ keżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

132. İnnehu min ‘ibâdinâ-lmu/minîn(e) 

133. Ve-inne lûtan lemine-lmurselîn(e) 

134. İż necceynâhu ve ehlehu ecma’în(e) 

135. İllâ ‘acûzen fî-lġâbirîn(e) 

136. Śumme demmernâ-l-âḣarîn(e) 

137. Ve-innekum letemurrûne ‘aleyhim musbihîn(e) 

138. Vebilleyl(i)(k) efelâ ta’kilûn(e) 

139. Ve-inne yûnuse lemine-lmurselîn(e) 

140. İż ebeka ilâ-lfulki-lmeşhûn(i) 

141. Fesâheme fekâne mine-lmudhadîn(e) 

142. Feltekamehu-lhûtu vehuve mulîm(un) 

143. Felevlâ ennehu kâne mine-lmusebbihîn(e) 

144. Lelebiśe fî batnihi ilâ yevmi yub’aśûn(e) 

145. Fenebeżnâhu bil’arâ-i vehuve sekîm(un) 

146. Ve enbetnâ ‘aleyhi şeceraten min yaktîn(in) 

147. Ve erselnâhu ilâ mi-eti elfin ev yezîdûn(e) 

148. Feâmenû femetta’nâhum ilâ hîn(in) 

149. Festeftihim elirabbike-lbenâtu velehumu-lbenûn(e) 

150. Em ḣalaknâ-lmelâ-ikete inâśen vehum şâhidûn(e) 

151. Elâ innehum min ifkihim leyekûlûn(e) 

152. Veleda(A)llâhu ve-innehum lekâżibûn(e) 

153. Estafâ-lbenâti ‘alâ-lbenîn(e) 

154. Mâ lekum keyfe tahkumûn(e) 

155. Efelâ teżekkerûn(e) 

156. Em lekum sultânun mubîn(un) 

157. Fe/tû bikitâbikum in kuntum sâdikîn(e) 

158. Vece’alû beynehu vebeyne-lcinneti nesebâ(en)(c) velekad ‘alimeti-lcinnetu innehum lemuhdarûn(e) 

159. Subhâna(A)llâhi ‘ammâ yasifûn(e) 

160. İllâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlasîn(e) 

161. Fe-innekum vemâ ta’budûn(e) 

162. Mâ entum ‘aleyhi bifâtinîn(e) 

163. İllâ men huve sâli-lcahîm(i) 

164. Vemâ minnâ illâ lehu makâmun ma’lûm(un) 

165. Ve-innâ lenahnu-ssâffûn(e) 

166. Ve-innâ lenahnu-lmusebbihûn(e) 

167. Ve-in kânû leyekûlûn(e) 

168. Lev enne ‘indenâ żikran mine-l-evvelîn(e) 

169. Lekunnâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlasîn(e) 

170. Fekeferû bih(i)(s) fesevfe ya’lemûn(e) 

171. Velekad sebekat kelimetunâ li’ibâdinâ-lmurselîn(e) 

172. İnnehum lehumu-lmensûrûn(e) 

173. Ve-inne cundenâ lehumu-lġâlibûn(e) 

174. Fetevelle ‘anhum hattâ hîn(in) 

175. Ve ebsirhum fesevfe yubsirûn(e) 

176. Efebi’ażâbinâ yesta’cilûn(e) 

177. Fe-iżâ nezele bisâhatihim fesâe sabâhu-lmunżerîn(e) 

178. Vetevelle ‘anhum hattâ hîn(in) 

179. Ve ebsir fesevfe yubsirûn(e) 

180. Subhâne rabbike rabbi-l’izzeti ‘ammâ yasifûn(e)

181. Ve selâmun ‘alâ-lmurselîn(e) 

182. Velhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e)