Sad Suresi

Sâd Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Sâd(c) velkur-âni żî-żżikr(i) 

2. Beli-lleżîne keferû fî ‘izzetin veşikâk(in) 

3. Kem ehleknâ min kablihim min karnin fenâdev velâte hîne menâs(in) 

4. Ve ’acibû en câehum munżirun minhum(s) ve kâle-lkâfirûne hâżâ sâhirun keżżâb(un) 

5. Ece’ale-l-âlihete ilâhen vâhidâ(en)(s) inne hâżâ leşey-un ‘ucâb(un) 

6. Ventaleka-lmeleu minhum eni-mşû vasbirû ‘alâ âlihetikum(s) inne hâżâ leşey-un yurâd(u) 

7. Mâ semi’nâ bihâżâ fî-lmilleti-l-âḣirati in hâżâ illâ-ḣtilâk(un) 

8. E-unzile ‘aleyhi-żżikru min beyninâ(c) bel hum fî şekkin min żikrî(s) bel lemmâ yeżûkû ‘ażâb(i) 

9. Em ‘indehum ḣazâ-inu rahmeti rabbike-l’azîzi-lvehhâb(i) 

10. Em lehum mulku-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ(s) felyertekû fî-l-esbâb(i) 

11. Cundun mâ hunâlike mehzûmun mine-l-ahzâb(i) 

12. Keżżebet kablehum kavmu nûhin ve ’âdun ve fir’avnu żû-l-evtâd(i) 

13. Ve śemûdu ve kavmu lûtin ve ashâbu-l-eyke(ti)(c) ulâ-ike-l-ahzâb(u) 

14. İn kullun illâ keżżebe-rrusule fehakka ‘ikâb(i) 

15. Vemâ yenzuru hâulâ-i illâ sayhaten vâhideten mâ lehâ min fevâk(in) 

16. Ve kâlû rabbenâ ‘accil lenâ kittanâ kable yevmi-lhisâb(i) 

17. İsbir ‘alâ mâ yekûlûne veżkur ‘abdenâ dâvûde żâ-l-eyd(i)(s) innehu evvâb(un) 

18. İnnâ seḣḣarnâ-lcibâle me’ahu yusebbihne bil’aşiyyi vel-işrâk(i) 

19. Ve-ttayra mahşûra(ten)(s) kullun lehu evvâb(un)

20. Ve şedednâ mulkehu ve âteynâhu-lhikmete vefasle-lḣitâb(i) 

21. Vehel etâke nebeu-lḣasmi iż tesevverû-lmihrâb(e) 

22. İż deḣalû ‘alâ dâvûde fefezi’a minhum(s) kâlû lâ teḣaf(s) ḣasmâni beġâ ba’dunâ ‘alâ ba’din fahkum beynenâ bilhakki velâ tuştit vehdinâ ilâ sevâ-i-ssirât(i) 

23. İnne hâżâ eḣî lehu tis’un ve tis’ûne na’ceten veliye na’cetun vâhidetun fekâle ekfilnîhâ ve’azzenî fî-lḣitâb(i) 

24. Kâle lekad zalemeke bisu-âli na’cetike ilâ ni’âcih(i)(s) ve-inne keśîran mine-lḣuletâ-i leyebġî ba’duhum ‘alâ ba’din illâ-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti ve kalîlun mâ hum(k) ve zanne dâvûdu ennemâ fetennâhu festaġfera rabbehu ve ḣarra râki’an ve enâb(e) 

25. Feġafernâ lehu żâlik(e)(s) ve-inne lehu ‘indenâ lezulfâ ve husne meâb(in) 

26. Yâ dâvûdu innâ ce’alnâke ḣalîfeten fî-l-ardi fahkum beyne-nnâsi bilhakki velâ tettebi’i-lhevâ feyudilleke ‘an sebîli(A)llâh(i)(c) inne-lleżîne yadillûne ‘an sebîli(A)llâhi lehum ‘ażâbun şedîdun bimâ nesû yevme-lhisâb(i) 

27. Vemâ ḣaleknâ-ssemâe vel-arda vemâ beynehumâ bâtilâ(en)(c) żâlike zannu-lleżîne keferû feveylun lilleżîne keferû mine-nnâr(i) 

28. Em nec’alu-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti kelmufsidîne fî-l-ardi em nec’alu-lmuttekîne kelfuccâr(i) 

29. Kitâbun enzelnâhu ileyke mubârakun liyeddebberû âyâtihi veliyeteżekkera ulû-l-elbâb(i) 

30. Ve vehebnâ lidâvûde suleymân(e)(c) ni’me-l’abd(u)(s) innehu evvâb(un) 

31. İż ‘urida ‘aleyhi bil’aşiyyi-ssâfinâtu-lciyâd(u) 

32. Fekâle innî ahbebtu hubbe-lḣayri ‘an żikri rabbîhattâ tevârat bilhicâb(i) 

33. Ruddûhâ ‘aley(ye)(s) fetafika meshan bi-ssûki vel-a’nâk(i) 

34. Velekad fetennâ suleymâne ve elkaynâ ‘alâ kursiyyihi ceseden śümme enâb(e) 

35. Kâle rabbi-ġfir lî veheb lî mulken lâ yenbeġî li-ehadin min ba’dî(s) inneke ente-lvehhâb(u) 

36. Feseḣḣarnâ lehu-rrîha tecrî bi-emrihi ruḣâenhayśu esâb(e) 

37. Ve-şşeyâtîne kulle bennâ-in ve ġavvâs(in) 

38. Ve âḣarîne mukarranîne fî-l-asfâd(i) 

39. Hâżâ ‘atâunâ femnun ev emsik biġayri hisâb(in) 

40. Ve-inne lehu ‘indenâ lezulfâ ve husne meâb(in) 

41. Veżkur ‘abdenâ eyyûbe iż nâdâ rabbehu ennî messeniye-şşeytânu binusbin ve ’ażâb(in) 

42. Urkud biriclik(e)(s) hâżâ muġteselun bâridun ve şerâb(un) 

43. Ve vehebnâ lehu ehlehu ve miślehum me’ahum rahmeten minnâ ve żikrâ li-ulî-l-elbâb(i) 

44. Veḣuż biyedike diġśen fadrib bihi velâ tahneś(k)innâ vecednâhu sâbirâ(an)(c) ni’me-l’abd(u)(s) innehu evvâb(un) 

45. Veżkur ‘ibâdenâ ibrâhîme ve-ishâka ve ya’kûbe ulî-l-eydî vel-ebsâr(i) 

46. İnnâ aḣlasnâhum biḣâlisatin żikrâ-ddâr(i) 

47. Ve-innehum ‘indenâ lemine-lmustafeyne-l-aḣyâr(i) 

48. Veżkur ismâ’île ve-lyese’a ve żâ-lkifl(i)(s)vekullun mine-l-aḣyâr(i) 

49. Hâżâ żikr(un)(c) ve-inne lilmuttekîne lehusne meâb(in) 

50. Cennâti ‘adnin mufettehaten lehumu-l-ebvâb(u) 

51. Mutteki-îne fîhâ yed’ûne fîhâ bifâkihetin keśîratin ve şerâb(in) 

52. Ve ’indehum kâsirâtu-ttarfi etrâb(un) 

53. Hâżâ mâ tû’adûne liyevmi-lhisâb(i) 

54. İnne hâżâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in) 

55. Hâżâ(c) ve-inne littâġîne leşerra meâb(in) 

56. Cehenneme yaslevnehâ febi/se-lmihâd(u) 

57. Hâżâ felyeżûkûhu hamîmun ve ġassâk(un) 

58. Ve âḣaru min şeklihi ezvâc(un) 

59. Hâżâ fevcun muktehimun me’akum(s) lâ merhaben bihim(c) innehum sâlû-nnâr(i) 

60. Kâlû bel entum lâ merhaben bikum(s) entumkaddemtumûhu lenâ(s) febi/se-lkarâr(u) 

61. Kâlû rabbenâ men kaddeme lenâ hâżâ fezidhu ‘ażâben di’fen fî-nnâr(i) 

62. Ve kâlû mâ lenâ lâ nerâ ricâlen kunnâ ne’udduhum mine-l-eşrâr(i) 

63. Etteḣażnâhum siḣriyyen em zâġat ‘anhumu-l-ebsâr(u) 

64. İnne żâlike lehakkun teḣâsumu ehli-nnâr(i) 

65. Kul innemâ enâ munżir(un)(s) vemâ min ilâhin illa(A)llâhu-lvâhidu-lkahhâr(u) 

66. Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ-l’azîzu-lġaffâr(u) 

67. Kul huve nebeun ‘azîm(un) 

68. Entum ‘anhu mu’ridûn(e) 

69. Mâ kâne liye min ‘ilmin bilmele-i-l-a’lâ iż yaḣtasimûn(e) 

70. İn yûhâ ileyye illâ ennemâ enâ neżîrun mubîn(un)

71. İż kâle rabbuke lilmelâ-iketi innî ḣâlikun beşeran min tîn(in) 

72. Fe-iżâ sevveytuhu venefaḣtu fîhi min rûhî feka’û lehu sâcidîn(e) 

73. Fesecede-lmelâ-iketu kulluhum ecme’ûn(e) 

74. İllâ iblîse-stekbera vekâne mine-lkâfirîn(e) 

75. Kâle yâ iblîsu mâ mene’ake en tescude limâ ḣalektu biyedey(ye)(s) estekberte em kunte mine-l’âlîn(e) 

76. Kâle enâ ḣayrun minh(u)(s) ḣalektenî min nârin ve ḣalektehu min tîn(in) 

77. Kâle faḣruc minhâ fe-inneke racîm(un) 

78. Ve-inne ‘aleyke la’netî ilâ yevmi-ddîn(i) 

79. Kâle rabbi feenzirnî ilâ yevmi yub’aśûn(e) 

80. Kâle fe-inneke mine-lmunzarîn(e) 

81. İlâ yevmi-lvakti-lma’lûm(i) 

82. Kâle febi’izzetike leuġviyennehum ecma’în(e) 

83. İllâ ‘ibâdeke minhumu-lmuḣlasîn(e) 

84. Kâle felhakku velhakka ekûl(u) 

85. Leemleenne cehenneme minke vemimmen tebi’ake minhum ecma’în(e) 

86. Kul mâ es-elukum ‘aleyhi min ecrin vemâ enâ mine-lmutekellifîn(e) 

87. İn huve illâ żikrun lil’âlemîn(e) 

88. Veleta’lemunne nebeehu ba’de hîn(in)