Neml Suresi

Neml Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Tâ-Sîn(c) tilke âyâtu-lkur-âni vekitâbin mubîn(in) 

2. Huden vebuşrâ lilmu/minîn(e) 

3. Elleżîne yukîmûne-ssalâte veyu/tûne-zzekâte vehum bil-âḣirati hum yûkinûn(e) 

4. İnne-lleżîne lâ yu/minûne bil-âḣirati zeyyennâ lehum a’mâlehum fehum ya’mehûn(e) 

5. Ulâ-ike-lleżîne lehum sû-u-l’ażâbi vehum fî-l-âḣirati humu-l-aḣserûn(e) 

6. Ve-inneke letulekkâ-lkur-âne min ledun hakîmin ‘alîm(in) 

7. İż kâle mûsâ li-ehlihi innî ânestu nâran seâtîkum minhâ biḣaberin ev âtîkum bişihâbin kabesin le’allekum testalûn(e) 

8. Felemmâ câehâ nûdiye en bûrike men fî-nnâri vemen havlehâ vesubhâna(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e) 

9. Yâ mûsâ innehu ena(A)llâhu-l’azîzu-lhakîm(u) 

10. Veelki ‘asâk(e)(c) felemmâ raâhâ tehtezzu keennehâ cânnun vellâ mudbiran velem yu’akkib(c)yâ mûsâ lâ teḣaf innî lâ yeḣâfu ledeyye-lmurselûn(e) 

11. İllâ men zaleme śümme beddele husnen ba’de sû-in fe-innî ġafûrun rahîm(un) 

12. Veedḣil yedeke fî ceybike taḣruc beydâe min ġayri sû-/(in)(s) fî tis’i âyâtin ilâ fir’avne vekavmih(i)(c) innehum kânû kavmen fâsikîn(e) 

13. Felemmâ câet-hum âyâtunâ mubsiraten kâlû hâżâ sihrun mubîn(un) 

14. Vecehadû bihâ vesteykanet-hâ enfusuhumzulmen ve’uluvvâ(en)(c) fenzur keyfe kâne ‘âkibetu-lmufsidîn(e) 

15. Velekad âteynâ dâvûde vesuleymâne ‘ilmâ(en)(s)vekâlâ-lhamdu li(A)llâhi-lleżî faddalenâ ‘alâ keśîrin min ‘ibâdihi-lmu/minîn(e) 

16. Veveriśe suleymânu dâvûd(e)(s) vekâle yâ eyyuhâ-nnâsu ‘ullimnâ mentika-ttayri veûtînâ min kulli şey-/(in)(s) inne hâżâ lehuve-lfadlu-lmubîn(u) 

17. Vehuşira lisuleymâne cunûduhu mine-lcinni vel-insi ve-ttayri fehum yûze’ûn(e) 

18. Hattâ iżâ etev ‘alâ vâdi-nnemli kâlet nemletun yâ eyyuhâ-nnemlu-dḣulû mesâkinekum lâ yahtimennekum suleymânu vecunûduhu vehum lâ yeş’urûn(e) 

19. Fetebesseme dâhiken min kavlihâ vekâle rabbi evzi’nî en eşkura ni’meteke-lletî en’amte ‘aleyye ve’alâ vâlideyye veen a’mele sâlihan terdâhu veedḣilnî birahmetike fî ‘ibâdike-ssâlihîn(e) 

20. Vetefekkade-ttayra fekâle mâ liye lâ erâ-lhudhude em kâne mine-lġâ-ibîn(e) 

21. Leu’ażżibennehu ‘ażâben şedîden ev leeżbehannehu ev leye/tiyennî bisultânin mubîn(in) 

22. Femekese gayra ba’îdin fekâle ehattu bimâ lem tuhit bihi ve ci/tuke min sebe-in binebe-in yakîn(in) 

23. İnnî vecedtu-mraeten temlikuhum veûtiyet min kulli şey-in velehâ ‘arşun ‘azîm(un) 

24. Vecedtuhâ vekavmehâ yescudûne lişşemsi min dûni(A)llâhi vezeyyene lehumu-şşeytânu a’mâlehum fesaddehum ‘ani-ssebîli fehum lâ yehtedûn(e) 

25. Ellâ yescudû li(A)llâhi-lleżî yuḣricu-lḣab-e fî-ssemâvâti vel-ardi veya’lemu mâ tuḣfûne vemâ tu’linûn(e) 

26. (A)llâhu lâ ilâhe illâ huve rabbu-l’arşi-l’azîm(i) 

27. Kâle senenzuru esadakte em kunte mine-lkâżibîn(e) 

28. İżheb bikitâbî hâżâ feelkih ileyhim śümme tevelle ‘anhum fenzur mâżâ yerci’ûn(e) 

29. Kâlet yâ eyyuhâ-lmeleu innî ulkiye ileyye kitâbun kerîm(un) 

30. İnnehu min suleymâne ve-innehu bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i) 

31. Ellâ ta’lû ‘aleyye ve/tûnî muslimîn(e) 

32. Kâlet yâ eyyuhâ-lmeleu eftûnî fî emrî mâ kuntukâti’aten emran hattâ teşhedûn(e) 

33. Kâlû nahnu ulû kuvvetin veulû be/sin şedîdin vel-emru ileyki fenzurî mâżâ te/murîn(e) 

34. Kâlet inne-lmulûke iżâ deḣalû karyeten efsedûhâ vece’alû e’izzete ehlihâ eżille(ten)(s) vekeżâlike yef’alûn(e) 

35. Ve-innî mursiletun ileyhim bihediyyetin fenâziratun bime yerci’u-lmurselûn(e) 

36. Felemmâ câe suleymâne kâle etumiddûneni bimâlin femâ âtâniya(A)llâhu ḣayrun mimmâ âtâkum bel entum bihediyyetikum tefrahûn(e) 

37. İrci’ ileyhim felene/tiyennehum bicunûdin lâkibele lehum bihâ velenuḣricennehum minhâ eżilleten vehumsâġirûn(e) 

38. Kâle yâ eyyuhâ-lmeleu eyyukum ye/tînî bi’arşihâkable en ye/tûnî muslimîn(e) 

39. Kâle ‘ifrîtun mine-lcinni enâ âtîke bihi kable en tekûme min mekâmik(e)(s) ve-inne ‘aleyhi lekaviyyun emîn(un) 

40. Kâle-lleżî ‘indehu ‘ilmun mine-lkitâbi enâ âtîke bihikable en yertedde ileyke tarfuk(e)(s) felemmâ raâhu mustekirran ‘indehu kâle hâżâ min fadli rabbî liyebluvenî eeşkuru em ekfur(u)(s) vemen şekera fe-innemâ yeşkuru linefsih(i)(s) vemen kefera fe-inne rabbî ġaniyyun kerîm(un) 

40.Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan kimse” .....

41. Kâle nekkirû lehâ ‘arşehâ nenzur etehtedî em tekûnu mine-lleżîne lâ yehtedûn(e) 

42. Felemmâ câet kîle ehâkeżâ ‘arşuk(i)(s) kâlet keennehu hu(ve)(c) veûtînâ-l’ilme min kablihâ vekunnâ muslimîn(e) 

43. Vesaddehâ mâ kânet ta’budu min dûni(A)llâh(i)(s) innehâ kânet min kavmin kâfirîn(e) 

44. Kîle lehâ-dḣulî-ssarh(a)(s) felemmâ raet-huhasibet-hu lucceten vekeşefet ‘an sâkayhâ(c) kâle innehu sarhun mumerradun min kavârîr(a)(k) kâlet rabbi innî zalemtu nefsî veeslemtu me’a suleymâne li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e) 

45. Velekad erselnâ ilâ śemûde eḣâhum sâlihan eni-’budû(A)llâhe fe-iżâ hum ferîkâni yaḣtesimûn(e) 

46. Kâle yâkavmi lime testa’cilûne bi-sseyyi-etikable-lhasene(ti)(s) levlâ testaġfirûna(A)llâhe le’allekum turhamûn(e) 

47. Kâlû-ttayyernâ bike vebimen me’ak(e)(c) kâletâ-irukum ‘inda(A)llâh(i)(s) bel entum kavmun tuftenûn(e) 

48. Vekâne fî-lmedîneti tis’atu rahtin yufsidûne fî-l-ardi velâ yuslihûn(e) 

49. Kâlû tekâsemû bi(A)llâhi lenubeyyitennehu veehlehu śümme lenekûlenne liveliyyihi mâ şehidnâ mehlike ehlihi ve-innâ lesâdikûn(e) 

50. Vemekerû mekran vemekernâ mekran vehum lâ yeş’urûn(e) 

51. Fenzur keyfe kâne ‘âkibetu mekrihim ennâ demmernâhum vekavmehum ecme’în(e) 

52. Fetilke buyûtuhum ḣâviyeten bimâ zalemû(k) inne fî żâlike leâyeten likavmin ya’lemûn(e) 

53. Veenceynâ-lleżîne âmenû vekânû yettekûn(e) 

54. Velûtan iż kâle likavmihi ete/tûne-lfâhişete veentum tubsirûn(e) 

55. E-innekum lete/tûne-rricâle şehveten min dûni-nnisâ-/(i)(c) bel entum kavmun techelûn(e) 

56. Femâ kâne cevâbe kavmihi illâ en kâlû aḣricû âle lûtin min karyetikum(s) innehum unâsun yetetahherûn(e) 

57. Feenceynâhu ve ehlehu illâ-mraetehukaddernâhâ mine-lġâbirîn(e) 

58. Veemtarnâ ‘aleyhim matarâ(an)(s) fesâe mataru-lmunżerîn(e) 

59. Kuli-lhamdu li(A)llâhi veselâmun ‘alâ ‘ibâdihi-lleżîne-stafâ(k) (Â)llâhu ḣayrun emmâ yuşrikûn(e) 

60. Emmen ḣaleka-ssemâvâti vel-arda ve enzele lekum mine-ssemâ-i mâen feenbetnâ bihi hadâ-ika żâte behcetin mâ kâne lekum en tunbitû şecerahâ(k)e-ilâhun me’a(A)llâh(i)(c) bel hum kavmun ya’dilûn(e)

61. Emmen ce’ale-l-ardkarâran vece’ale ḣilâlehâ enhâran vece’ale lehâ ravâsiye vece’ale beyne-lbahrayni hâcizâ(en)(k) e-ilâhun me’a(A)llâh(i)(c) bel ekśeruhum lâ ya’lemûn(e) 

62. Emmen yucîbu-lmudtarra iżâ de’âhu veyekşifu-ssû-e veyec’alukum ḣulefâe-l-ard(i)(k) e-ilâhun me’a(A)llâh(i)(c) kalîlen mâ teżekkerûn(e) 

63. Emmen yehdîkum fî zulumâti-lberri velbahri vemen yursilu-rriyâha buşran beyne yedey rahmetih(i)(k) e-ilâhun me’a(A)llâh(i)(c) te’âla(A)llâhu ‘ammâ yuşrikûn(e) 

64. Emmen yebdeu-lḣalka śümme yu’îduhu vemen yerzukukum mine-ssemâ-i vel-ard(i)(k) e-ilâhun me’a(A)llâh(i)(c) kul hâtû burhânekum in kuntumsâdikîn(e) 

65. Kul lâ ya’lemu men fî-ssemâvâti vel-ardi-lġaybe illa(A)llâh(u)(c) vemâ yeş’urûne eyyâne yub’aśûn(e) 

66. Beli-ddârake ‘ilmuhum fî-l-âḣira(ti)(c) bel hum fî şekkin minhâ(s) bel hum minhâ ‘amûn(e) 

67. Vekâle-lleżîne keferû e-iżâ kunnâ turâben ve âbâunâ e-innâ lemuḣracûn(e) 

68. Lekad vu’idnâ hâżâ nahnu ve âbâunâ min kablu in hâżâ illâ esâtîru-l-evvelîn(e) 

69. Kul sîrû fî-l-ardi fenzurû keyfe kâne ‘âkibetu-lmucrimîn(e) 

70. Velâ tahzen ‘aleyhim velâ tekun fî daykin mimmâ yemkurûn(e) 

71. Ve yekûlûne metâ hâżâ-lva’du in kuntumsâdikîn(e) 

72. Kul ‘asâ en yekûne radife lekum ba’du-lleżî testa’cilûn(e) 

73. Ve-inne rabbeke leżû fadlin ‘alâ-nnâsi velâkinne ekśerahum lâ yeşkurûn(e) 

74. Ve-inne rabbeke leya’lemu mâ tukinnusudûruhum vemâ yu’linûn(e) 

75. Vemâ min ġâ-ibetin fî-ssemâ-i vel-ardi illâ fî kitâbin mubîn(in) 

75. Gaipte, göklerde ve yerde hiç bir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta ( levhi mahfuzda ) bulunmasın.

76. İnne hâżâ-lkur-âne yakussu ‘alâ benî isrâ-île ekśera-lleżî hum fîhi yaḣtelifûn(e) 

77. Ve-innehu lehuden verahmetun lilmu/minîn(e) 

78. İnne rabbeke yakdî beynehum bihukmih(i)(c)vehuve-l’azîzu-l’alîm(u) 

79. Fetevekkel ‘ala(A)llâh(i)(s) inneke ‘alâ-lhakki-lmubîn(i) 

80. İnneke lâ tusmi’u-lmevtâ velâ tusmi’u-ssumme-ddu’âe iżâ vellev mudbirîn(e) 

81. Vemâ ente bihâdî-l’umyi ‘an dalâletihim(s) in tusmi’u illâ men yu/minu bi-âyâtinâ fehum muslimûn(e) 

82. Ve-iżâ veka’a-lkavlu ‘aleyhim aḣracnâ lehum dâbbeten mine-l-ardi tukellimuhum enne-nnâse kânû bi-âyâtinâ lâ yûkinûn(e) 

82.Ve onlar (İslam olamayan bilim adamları) vakti gelipde dabbeyi ortaya çıkarınca (kibirle) Konuşacaklar ayetlerimize yakınlık göstermeyeceklerdir. Neml-82 (C.ioğlu)  Meal Açıklaması

83. Veyevme nahşuru min kulli ummetin fevcen mimmen yukeżżibu bi-âyâtinâ fehum yûze’ûn(e) 

84. Hattâ iżâ câû kâle ekeżżebtum bi-âyâtî velem tuhîtû bihâ ‘ilmen emmâżâ kuntum ta’melûn(e) 

85. Ve veka’a-lkavlu ‘aleyhim bimâ zalemû fehum lâ yentikûn(e) 

86. Elem yerav ennâ ce’alnâ-lleyle liyeskunû fîhi ve-nnehâra mubsirâ(an)(c) inne fî żâlike leâyâtin likavmin yu/minûn(e) 

87. Veyevme yunfeḣu fî-ssûri fefezi’a men fî-ssemâvâti vemen fî-l-ardi illâ men şâa(A)llâh(u)(c)vekullun etevhu dâḣirîn(e) 

88. Veterâ-lcibâle tahsebuhâ câmideten vehiye temurru merra-ssehâb(i)(c) sun’a(A)llâhi-lleżî etkane kulle şey-/(in)(c) innehu ḣabîrun bimâ tef’alûn(e) 

89. Men câe bilhaseneti felehu ḣayrun minhâ vehum min feze’in yevme-iżin âminûn(e) 

90. Vemen câe bi-sseyyi-eti fekubbet vucûhuhum fî-nnâri hel tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e) 

91. İnnemâ umirtu en a’bude rabbe hâżihi-lbeldeti-lleżî harramehâ velehu kullu şey-/(in)(s) ve umirtu en ekûne mine-lmuslimîn(e) 

92. Veen etluve-lkur-ân(e)(s) femeni-htedâ fe-innemâ yehtedî linefsih(i)(s) vemen dalle fekul innemâ enâ mine-lmunżirîn(e) 

93. Vekuli-lhamdu li(A)llâhi seyurîkum âyâtihi feta’rifûnehâ(c) vemâ rabbuke biġâfilin ‘ammâ ta’melûn(e)