Mearic Suresi

 

Me’âric Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Se-ele sâ-ilun bi’ażâbin vâki’(in) 

1.(Allahın dilemesi ile) olacak olan kıyamet, aniden (kainatı yok etmek için) yola çıkarıldı

2. Lilkâfirîne leyse lehu dâfi’(un) 

2.Kafirlerin onu savmaya gücü yetmez

3. Mina(A)llâhi żî-lme’âric(i) 

3.(kıyamet Kainata inerken) Allah katından kainata kademlerle (derecelerle) iner

 

4. Ta’rucu-lmelâ-iketu ve-rrûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu ḣamsîne elfe sene(tin)

4.O kademeleri melekler ve ruh, bir devrede (dünya yılı ile ellibin senede) kateder.

4.Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

Allahu Teala, Mearic suresinin 1,2,3, ve 4. ayetlerinde bizlere; kıyametin aniden yola çıkarıldığını, Kıyamet  olayının zamana tabi olduğunu, bu zaman sürecinin Kainattaki İlahi günlerden bir gün olduğunu ancak bu bir günün dünya yılı ile elli bin sene süreceğini hatta bu zamanı Melekler ve Ruh’un  İlahi günlerden bir devrede kat ettiklerini bildiriyor. Allahu Teala Kuran-ı Kerimde, İlahi günleri bahsederken; iki İlahi günden haber vermiştir.

5. Fasbir sabran cemîlâ(n) 

6. İnnehum yeravnehu be’îdâ(n) 

7. Ve nerâhu karîbâ(n) 

8. Yevme tekûnu-ssemâu kelmuhl(i) 

9. Ve tekûnu-lcibâlu kel’ihn(i) 

10. Velâ yes-elu hamîmun hamîmâ(n) 

11. Yubassarûnehum(c) yeveddu-lmucrimu lev yeftedî min ‘ażâbi yevmi-iżin bibenîh(i) 

12. Ve sâhibetihi ve eḣîh(i) 

13. Ve fasîletihi-lletî tu/vîh(i) 

14. Vemen fî-l-ardi cemî’an śümme yuncîh(i) 

15. Kellâ(s) innehâ lezâ 

16. Nezzâ’aten lişşevâ 

17. Ted’û men edbera ve tevellâ 

18. Ve ceme’a fe-ev’â 

19. İnne-l-insâne ḣulika helû’â(n) 

20. İżâ messehu-şşerru cezû’â(n) 

21. Ve-iżâ messehu-lḣayru menû’â(n) 

22. İllâ-lmusallîn(e) 

23. Elleżîne hum ‘alâ salâtihim dâ-imûn(e) 

24. Velleżîne fî emvâlihim hakkun ma’lûm(un) 

25. Lissâ-ili velmahrûm(i) 

26. Velleżîne yusaddikûne biyevmi-ddîn(i) 

26.Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni”sadık müminler din gününe (kavuşma gününe) inanırlar”

27. Velleżîne hum min ‘ażâbi rabbihim muşfikûn(e) 

28. İnne ‘ażâbe rabbihim ġayru me/mûn(in) 

29. Velleżîne hum lifurûcihim hâfizûn(e) 

30. İllâ ‘alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe-innehum ġayru melûmîn(e) 

31. Femeni-bteġâ verâe żâlike feulâ-ike humu-l’âdûn(e) 

32. Velleżîne hum li-emânâtihim ve ’ahdihim râ’ûn(e) 

33. Velleżîne hum bişehâdâtihim kâ-imûn(e) 

34. Velleżîne hum ‘alâ salâtihim yuhâfizûn(e) 

35. Ulâ-ike fî cennâtin mukramûn(e) 

36. Femâli-lleżîne keferû kibeleke muhti’în(e) 

37. ‘Ani-lyemîni ve ’ani-şşimâli ‘izîn(e) 

38. Eyatme’u kullu-mri-in minhum en yudḣale cennete na’îm(in) 

39. Kellâ innâ ḣalaknâhum mimmâ ya’lemûn(e) 

40. Felâ uksimu birabbi-lmeşâriki velmeġâribi innâ lekâdirûn(e) 

41. ‘Alâ en nubeddile ḣayran minhum vemâ nahnu bimesbûkîn(e) 

42. Feżerhum yeḣûdû ve yel’abû hattâ yulâkû yevmehumu-lleżî yû’adûn(e) 

43. Yevme yaḣrucûne mine-l-ecdâśi sirâ’an ke-ennehum ilâ nusubin yûfidûn(e) 

44. Ḣâşi’aten ebsâruhum terhekuhum żille(tun)(c)żâlike-lyevmu-lleżî kânû yû’adûn(e)