Kadir Suresi

 

Kadr Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletilkadr(i) 

2. Vemâ edrâke mâ leyletulkadr(i) 

3. Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr(in) 

4. Tenezzelu-lmelâ-iketu ve-rrûhu fîhâ bi-iżni Rabbihim min kulli emr(in) 

5. Selâmun hiye hattâ matla’i-lfecr(i) 

 
FİHİBİSMİLLAHİ
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

1-İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
1-Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.


2-Ve ma edrake ma leyletülkadr
2-Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?


3-Leyletülkadri hayrün men elfi şehr
3-Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.


4-Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
4-O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.


5-Selamün hiye hatta matle'ılfecr
5-O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.


 

Allah'u Teala, Kuran'ı Kerimi zahir manada Hz. Peygamber Efendimize (s.a.v) 23 yılda ayet ayet, sure sure indirmiştir. Biz Kuran'ı Kerimin, Kadir suresinde anlatılan derin manalardan bir tanesini açıklayalım; Kadir suresinin 1. ayetinde Allah'u Teala
'Biz Kuran'ı Kadir gecesinde indirdik' buyuruyor. Zahir görüntüde 23 yılda peyder pey inen Kur'an nasıl bir gecede (Kadir Gecesinde) indirilmiştir? Hiç bunun sırrını düşündünüz mü?
Bu surenin derinliklerini anlamak için öncelikle, Allah'u Teala'nın Kadir ismini çok iyi algılamak lazımdır.
KADİR: Mukaddir. Muktedir. Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan. Nihayetsiz kudret sahibi. Anlamındadır.
İşte KADİR, Allah'u Teala'nın esmalarından biri gibi görünse de aslında KADİR isminin derinliklerinde, Allah'u Teala'nın sayısız isimlerinin güç ve kudretlerinin toplandığı bir gerçektir.
Yukarıda TDV mealinde alınan KADİR suresinin anlamı zahir manada doğrudur. Ancak derin anlamını düşünecek olursak karşımıza şu ledünni anlam çıkar;
Daha önceki yazılarımızda AMA' dan bahsetmiştik ve Hz Peygamber Efendimizi (s.a.v), Allah'u Teala'nın AMA halindeyken sayısız isimlerinin Ceminden oluşturmuş, bu haldeyken Allah'u Teala sayısız isimlerinin ilimlerinden dilediği kadarını Resulullah Efendimizin (s.a.v) Cem'ine yüklemiştir ki, işte bu hal KADİR Gecesidir. Yani Allah'u Teala'nın AMA hali Leyletül Kadr' dir. Çünkü Allah'u Teala'nın AMA hali bizler için karanlıktır, gecedir, bilinmezdir. Bu anlamda Allah'u Teala'nın, tüm Kuran'ı Hz Peygamber Efendimize (s.a.v) AMA da iken verdiğini ve zatından zatına tecelli ettikten sonra, Hz Peygamber Efendimizin (s.a.v) nurun ala nur varlığını yarattığını, İşte o andan itibaren Hz Peygamber Efendimizin (s.a.v), Kuranı Leyletül Kadr' den (AMA' dan) aldığını keşfetmiş bulunuyoruz. Hatırlarsanız Fatiha suresinin derin anlamlarından birini açıklarken, Fatiha suresinin bize Elest gününde İhlas suresiyle beraber teberrüken öğretildiğini anlatmıştık.
İşte Kadir suresinin 2. ayetinde Allah'u Teala'nın 'Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?' sorusunun anlamı budur.
Bu sebeple Allah'u Teala, Kadir suresinin 3. ayetinde 'Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.' Diye buyururken
'Ey kullarım, sizin dünyadaki bin ayınızdan benim Habibimle kendi AMA halimdeki bir anlık halim daha hayırlıdır' anlamını kastetmiştir.
Allah'u Teala'nın Rab ismi de yine Allah'u Teala'nın Zatından Zatına tecellisinden sonra zuhur edip bilindiği için, Kadir suresinin 4. ayeti olan 'O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar' Ayeti kerimesi, Elest günü ve sonrasında Hz Peygamber Efendimizin (s.a.v) AMA' dan (Leyletül Kadr) aldığı Kuran'ın zahirde zuhurunu tebrik ve kutlamak , zahirde yeryüzünde yaşayan Müslümanları teşvik edip ziyaret etmek için Rabbimizin yani bize Adem şahsında öğrettiği ('Allah Âdem'e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin, dedi.' Bakara 31) Kur'anı, derinliklerini, Hz Peygamber Efendimize (s.a.v) AMA 'da verdiği sayısız isminin ilimlerini ve kudretlerini yani ayetlerini İnanların dillerinde ve kalplerinde görmek için yeryüzüne inerler. Bu hal aynı zamanda bakara suresinin 31. ayetinin hayata geçmesidir. Allah'u Teala kullarının üzerindeki ayetlerinin tesirini Meleklere göstermek için, Melekleri yeryüzüne zahirdeki bu gecede gönderir. Ve böylece Melekler, Elest gününde secde ettikleri İnsanların güzel hallerini ve Kur'an ilimlerinin müminlere tesirini bir daha görüp, 'Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin...' Bakara 32
Derler.
İşte İnsanların ve Meleklerin bu muhteşem huşusu İnsanlarla ve Meleklerin buluşması, Allah'u Teala'nın Kadir isminin yeryüzündeki insanların kalpleri üzerindeki tesiriyle beraber, zahir manadaki bu gece güneşin doğuşuna kadar esenlikle doludur.
Leyletül Kadr'in bir manasıda; Allah'u Teala'nın bu gecede, mümin kullarının karanlık kalplerine Kadir isminin tecellisiyle, kalplerdeki Fecri yani aydınlanmayı açığa çıkarmaktır. Mümin kullar bu gecede Allah'u Teala'dan bir lütuf olarak gerçek imanın aydınlığının kapısını açarlar. İşte bu kapıdan içeri Melekler ve Ruh müminlerin kalplerine inerler. Mümine düşen o dur ki Allah'u Teala'nın bu lütuflarını sadece yılda bir kere andıkları Kadir gecesinde değil, bütün ömürlerinin gecelerinde ve gündüzlerinde kalplerinde taşımaktır. Allah'u Teala tüm İnsanlara bu hali nasip etsin.

 

Allaha emanet olun
Bizide duada unutmayın
Cafer İskenderoğlu