Hicr Suresi

Hicr Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Elif-lâm-râ(c) tilke âyâtu-lkitâbi vekur-ânin mubîn(in) 

2. Rubemâ yeveddu-lleżîne keferû lev kânû muslimîn(e) 

3. Żerhum ye/kulû veyetemette’û veyulhihimu-l-emel(u)(s) fesevfe ya’lemûn(e) 

4. Vemâ ehleknâ min karyetin illâ velehâ kitâbun ma’lûm(un) 

5. Mâ tesbiku min ummetin ecelehâ vemâ yeste/ḣirûn(e) 

6. Ve kâlû yâ eyyuhâ-lleżî nuzzile ‘aleyhi-żżikru inneke lemecnûn(un) 

7. Lev mâ te/tînâ bilmelâ-iketi in kunte mine-ssâdikîn(e) 

8. Mâ nunezzilu-lmelâ-ikete illâ bilhakki vemâ kânû iżen munzarîn(e) 

9. İnnâ nahnu nezzelnâ-żżikra ve-innâ lehu lehâfizûn(e)

9. Zikri kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. 

10. Velekad erselnâ min kablike fî şiye’i-l-evvelîn(e) 

11. Vemâ ye/tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehzi-ûn(e) 

12. Keżâlike neslukuhu fî kulûbi-lmucrimîn(e) 

13. Lâ yu/minûne bih(i)(s) vekad ḣalet sunnetu-l-evvelîn(e) 

14. Velev fetahnâ ‘aleyhim bâben mine-ssemâ-i fezallû fîhi ya’rucûn(e) 

15. Lekâlû innemâ sukkirat ebsârunâ bel nahnukavmun meshûrûn(e) 

16. Velekad ce’alnâ fî-ssemâ-i burûcen vezeyyennâhâ linnâzirîn(e) 

17. Vehafiznâhâ min kulli şeytânin racîm(in) 

18. İllâ meni-steraka-ssem’a feetbe’ahu şihâbun mubîn(un) 

19. Vel-arda medednâhâ veelkaynâ fîhâ ravâsiye veenbetnâ fîhâ min kulli şey-in mevzûn(in) 

20. Vece’alnâ lekum fîhâ me’âyişe vemen lestum lehu birâzikîn(e) 

21. Ve-in min şey-in illâ ‘indenâ ḣazâ-inuhu vemâ nunezziluhu illâ bikaderin ma’lûm(in) 

22. Veerselnâ-rriyâha levâkiha feenzelnâ mine-ssemâ-i mâen feeskaynâkumûhu vemâ entum lehu biḣâzinîn(e) 

23. Ve-innâ lenahnu nuhyî venumîtu venahnu-lvâriśûn(e) 

24. Velekad ‘alimnâ-lmustakdimîne minkum velekad ‘alimnâ-lmuste/ḣirîn(e) 

25. Ve-inne rabbeke huve yahşuruhum(c) innehuhakîmun ‘alîm(un) 

26. Velekad ḣaleknâ-l-insâne min salsâlin min hame-in mesnûn(in) 

27. Velcânne ḣaleknâhu min kablu min nâri-ssemûm(i) 

28. Ve-iż kâle rabbuke lilmelâ-iketi innî ḣâlikun beşeran min salsâlin min hame-in mesnûn(in) 

29. Fe-iżâ sevveytuhu venefaḣtu fîhi min rûhî feka’û lehu sâcidîn(e)

29.Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!

    Hicr suresinin 29. ayetinde geçen “Nefahtü” kelimesini üfledim anlamında veriyorlar. Oysa Allahu Tealanın varlığı sınırsızdır. İlk bakşıta üflemesi için bir ağızı yada buna benzer bir uzvu olması gerekir Allah bunlardan münezzehtir ona hiçbir şekil ve sınır çizilemez. “nefahtü fihi min ruhi” Ruhuma bağladım, ruhumun dahiline aldım demektir. İnsana, Allahın Halifesi özelliğini veren bu haldir. İnsandan başka hiçbir varlıkta Ruh yoktur. Diğer varlıkların yaşam kaynağı; Ruhun tecellisi olan bir hayat kaynağıdır. Örnek verecek olursak İnsan ruhu Güneş ışığı gibi direk alınır. Diğer canlı Mahlukat ise Güneşin Aydan yansıyan ışığı gibidir dolaylı gelir. İnsan Allaha ait sonsuz Hayat kaynağı olan Ruha bağlandığı için ona secde edilmiş, Halife ünvanını almış ve Kainat İnsanın emrine verilmiştir. İnsanın Kainatta seyahat edip ufuklardaki Ayetlerden ilim alması Allahu Tealanın İnsana bağışladığı bir lütuf ve verdiği bir emirdir. 

30. Fesecede-lmelâ-iketu kulluhum ecme’ûn(e) 

31. İllâ iblîse ebâ en yekûne me’a-ssâcidîn(e) 

32. Kâle yâ iblîsu mâ leke ellâ tekûne me’a-ssâcidîn(e) 

33. Kâle lem ekun li-escude libeşerin ḣalaktehu minsalsâlin min hame-in mesnûn(in) 

34. Kâle faḣruc minhâ fe-inneke racîm(un) 

35. Ve-inne ‘aleyke-lla’nete ilâ yevmi-ddîn(i) 

36. Kâle rabbi feenzirnî ilâ yevmi yub’aśûn(e) 

37. Kâle fe-inneke mine-lmunzarîn(e) 

38. İlâ yevmi-lvakti-lma’lûm(i) 

39. Kâle rabbi bimâ aġveytenî leuzeyyinenne lehum fî-l-ardi veleuġviyennehum ecma’în(e) 

40. İllâ ‘ibâdeke minhumu-lmuḣlasîn(e) 

41. Kâle hâżâ sirâtun ‘aleyye mustekîm(un) 

42. İnne ‘ibâdî leyse leke ‘aleyhim sultânun illâ meni-ttebe’ake mine-lġâvîn(e) 

43. Ve-inne cehenneme lemev’iduhum ecma’în(e) 

44. Lehâ seb’atu ebvâbin likulli bâbin minhum cuz-un maksûm(un) 

45. İnne-lmuttekîne fî cennâtin ve’uyûn(in) 

46. Udḣulûhâ biselâmin âminîn(e) 

47. Veneza’nâ mâ fî sudûrihim min ġillin iḣvânen ‘alâ sururin mutekâbilîn(e) 

48. Lâ yemessuhum fîhâ nasabun vemâ hum minhâ bimuḣracîn(e) 

49. Nebbi/ ‘ibâdî ennî enâ-lġafûru-rrahîm(u) 

50. Veenne ‘ażâbî huve-l’ażâbu-l-elîm(u) 

51. Venebbi/hum ‘an dayfi ibrâhîm(e) 

52. İż deḣalû ‘aleyhi fekâlû selâmen kâle innâ minkum vecilûn(e) 

53. Kâlû lâ tevcel innâ nubeşşiruke biġulâmin ‘alîm(in) 

54. Kâle ebeşşertumûnî ‘alâ en messeniye-lkiberu febime tubeşşirûn(i) 

55. Kâlû beşşernâke bilhakki felâ tekun mine-lkânitîn(e) 

56. Kâle vemen yaknetu min rahmeti rabbihi illâ-ddâllûn(e) 

57. Kâle femâ ḣatbukum eyyuhâ-lmurselûn(e) 

58. Kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mucrimîn(e) 

59. İllâ âle lûtin innâ lemuneccûhum ecme’în(e) 

60. İllâ-mraetehu kaddernâ(ﻻ) innehâ lemine-lġâbirîn(e) 

61. Felemmâ câe âle lûtin(i)-lmurselûn(e) 

62. Kâle innekum kavmun munkerûn(e) 

63. Kâlû bel ci/nâke bimâ kânû fîhi yemterûn(e) 

64. Veeteynâke bilhakki ve-innâ lesâdikûn(e) 

65. Feesri bi-ehlike bikit’in mine-lleyli vettebi’ edbârahum velâ yeltefit minkum ehadun vemdûhayśu tu/merûn(e) 

66. Vekadaynâ ileyhi żâlike-l-emra enne dâbira hâulâ-i maktû’un musbihîn(e) 

67. Vecâe ehlu-lmedîneti yestebşirûn(e) 

68. Kâle inne hâulâ-i dayfî felâ tefdahûn(i) 

69. Vettekû(A)llâhe velâ tuḣzûn(i) 

70. Kâlû eve lem nenheke ‘ani-l’âlemîn(e) 

71. Kâle hâulâ-i benâtî in kuntum fâ’ilîn(e) 

72. Le’amruke innehum lefî sekratihim ya’mehûn(e) 

73. Feeḣażet-humu-ssayhatu muşrikîn(e) 

74. Fece’alnâ ‘âliyehâ sâfilehâ veemtarnâ ‘aleyhimhicâraten min siccîl(in) 

75. İnne fî żâlike leâyâtin lilmutevessimîn(e) 

76. Ve-innehâ lebisebîlin mukîm(in) 

77. İnne fî żâlike leâyeten lilmu/minîn(e) 

78. Ve-in kâne ashâbu-l-eyketi lezâlimîn(e) 

79. Fentekamnâ minhum ve-innehumâ lebi-imâmin mubîn(in) 

80. Velekad keżżebe ashâbu-lhicri-lmurselîn(e) 

81. Veâteynâhum âyâtinâ fekânû ‘anhâ mu’ridîn(e) 

82. Vekânû yenhitûne mine-lcibâli buyûten âminîn(e)

83. Feeḣażet-humu-ssayhatu musbihîn(e) 

84. Femâ aġnâ ‘anhum mâ kânû yeksibûn(e) 

85. Vemâ ḣaleknâ-ssemâvâti vel-arda vemâ beynehumâ illâ bilhakk(i)(k) ve-inne-ssâ’ate leâtiye(tun)(s) fasfehi-ssafha-lcemîl(e) 

86. İnne rabbeke huve-lḣallâku-l’alîm(u) 

87. Velekad âteynâke seb’an mine-lmeśânî velkur-âne-l’azîm(e) 

87. Yemin olsunki biz sana yedi mekanda tekrarlanan (bedeni) ve kur’an el Azimi verdik, yemin olsunki biz sana yedi mekanda tekrarlanan (bedeni) ve kur’an el Azimi verdik. (c.ioğlu)

          Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı verdik.”

                                                                       Hicr-87 (tdv meali)

                   “Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym”                                                                               

                   Hicr suresinin 87. ayetind geçen “seb’am” kelimesi yedi dir. 

                   “minel” kelimesi “mekan, bir şeye başlama” anlamındadır. Bu manalar göre şu anlam bu ayete derin manalarından birini daha verir.

88. Lâ temuddenne ‘ayneyke ilâ mâ metta’nâ bihi ezvâcen minhum velâ tahzen ‘aleyhim vaḣfidcenâhake lilmu/minîn(e) 

89. Vekul innî enâ-nneżîru-lmubîn(u) 

90. Kemâ enzelnâ ‘alâ-lmuktesimîn(e) 

91. Elleżîne ce’alû-lkur-âne ‘idîn(e) 

92. Feverabbike lenes-elennehum ecme’în(e) 

93. ‘Ammâ kânû ya’melûn(e) 

94. Fasde’ bimâ tu/meru vea’rid ‘ani-lmuşrikîn(e) 

95. İnnâ kefeynâke-lmustehzi-în(e) 

96. Elleżîne yec’alûne me’a(A)llâhi ilâhen âḣar(a)(c)fesevfe ya’lemûn(e) 

97. Velekad na’lemu enneke yadîksadruke bimâ yekûlûn(e) 

98. Fesebbih bihamdi rabbike vekun mine-ssâcidîn(e)

99. Va’bud rabbeke hattâ ye/tiyeke-lyakîn(u)