Enbiya Suresi

Enbiyâ Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. İkterabe linnâsi hisâbuhum vehum fî ġafletin mu’ridûn(e) 

2. Mâ ye/tîhim min żikrin min rabbihim muhdeśin illâ-steme’ûhu vehum yel’abûn(e) 

3. Lâhiyeten kulûbuhum(k) veeserrû-nnecvâ-lleżînezalemû hel hâżâ illâ beşerun miślukum(s) efete/tûne-ssihra veentum tubsirûn(e) 

4. Kâle rabbî ya’lemu-lkavle fî-ssemâ-i vel-ard(i)(s)vehuve-ssemî’u-l’alîm(u) 

5. Bel kâlû adġâśu ahlâmin beli-fterâhu bel huve şâ’irun felye/tinâ bi-âyetin kemâ ursile-l-evvelûn(e) 

6. Mâ âmenet kablehum min karyetin ehleknâhâ(s)efehum yu/minûn(e) 

7. Vemâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim(s)fes-elû ehle-żżikri in kuntum lâ ta’lemûn(e) 

8. Vemâ ce’alnâhum ceseden lâ ye/kulûne-tta’âme vemâ kânû ḣâlidîn(e) 

9. Śumme sadaknâhumu-lva’de feenceynâhum vemen neşâu veehleknâ-lmusrifîn(e) 

10. Lekad enzelnâ ileykum kitâben fîhi żikrukum(s)efelâ ta’kilûn(e) 

11. Vekem kasamnâ min karyetin kânet zâlimeten veenşe/nâ ba’dehâ kavmen âḣarîn(e) 

12. Felemmâ ehassû be/senâ iżâ hum minhâ yerkudûn(e) 

13. Lâ terkudû verci’û ilâ mâ utriftum fîhi vemesâkinikum le’allekum tus-elûn(e) 

14. Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ zâlimîn(e) 

15. Femâ zâlet tilke da’vâhum hattâ ce’alnâhumhasîden ḣâmidîn(e) 

16. Vemâ ḣalaknâ-ssemâe vel-arda vemâ beynehumâ lâ’ibîn(e) 

17. Lev eradnâ en netteḣiże lehven letteḣażnâhu min ledunnâ in kunnâ fâ’ilîn(e) 

18. Bel nakżifu bilhakki ‘alâ-lbâtili feyedmeġuhu fe-iżâ huve zâhik(un)(c) velekumu-lveylu mimmâ tasifûn(e) 

19. Velehu men fî-ssemâvâti vel-ard(i)(c) vemen ‘indehu lâ yestekbirûne ‘an ‘ibâdetihi velâ yestahsirûn(e) 

20. Yusebbihûne-lleyle ve-nnehâra lâ yefturûn(e) 

21. Emi-tteḣażû âliheten mine-l-ardi hum yunşirûn(e)

22. Lev kâne fîhimâ âlihetun illa(A)llâhu lefesedetâ(c)fesubhâna(A)llâhi rabbi-l’arşi ‘ammâ yasifûn(e) 

23. Lâ yus-elu ‘ammâ yef’alu vehum yus-elûn(e) 

24. Emi-tteḣażû min dûnihi âlihe(ten)(s) kul hâtû burhânekum(s) hâżâ żikru men ma’iye veżikru menkablî(k) bel ekśeruhum lâ ya’lemûne-lhakk(a)(s)fehum mu’ridûn(e) 

25. Vemâ erselnâ min kablike min rasûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ enâ fa’budûn(i) 

26. Ve kâlû-tteḣaże-rrahmânu veledâ(en)(k)subhâneh(u)(c) bel ‘ibâdun mukramûn(e) 

27. Lâ yesbikûnehu bilkavli vehum bi-emrihi ya’melûn(e) 

28. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum velâ yeşfe’ûne illâ limeni-rtedâ vehum min ḣaşyetihi muşfikûn(e) 

29. Vemen yekul minhum innî ilâhun min dûnihi feżâlike neczîhi cehennem(e)(c) keżâlike neczî-zzâlimîn(e) 

30. Eve lem yerâ-lleżîne keferû enne-ssemâvâti vel-arda kânetâ ratkan fefetaknâhumâ(s) vece’alnâ mine-lmâ-i kulle şey-in hayy(in)(s) efelâ yu/minûn(e) 

31. Vece’alnâ fî-l-ardi ravâsiye en temîde bihim vece’alnâ fîhâ ficâcen subulen le’allehum yehtedûn(e) 

32. Vece’alnâ-ssemâe sakfen mahzâ(an)(s) vehum ‘an âyâtihâ mu’ridûn(e) 

33. Vehuve-lleżî ḣaleka-lleyle ve-nnehâra ve-şşemse velkamer(a)(s) kullun fî felekin yesbehûn(e) 

34. Vemâ ce’alnâ libeşerin min kablike-lḣuld(e)(s)efe-in mitte fehumu-lḣâlidûn(e) 

35. Kullu nefsin żâ-ikatu-lmevt(i)(k) veneblûkum bi-şşerri velḣayri fitne(ten)(s) ve-ileynâ turce’ûn(e)

35. Tüm Nefisler, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz. 

36. Ve-iżâ raâke-lleżîne keferû in yetteḣiżûneke illâ huzuven ehâżâ-lleżî yeżkuru âlihetekum vehum biżikri-rrahmâni hum kâfirûn(e) 

37. Ḣulika-l-insânu min ‘acel(in)(c) seurîkum âyâtî felâ testa’cilûn(e) 

37. İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin.

38. Veyekûlûne metâ hâżâ-lva’du in kuntumsâdikîn(e) 

39. Lev ya’lemu-lleżîne keferû hîne lâ yekuffûne ‘an vucûhihimu-nnâra velâ ‘an zuhûrihim velâ hum yunsarûn(e) 

40. Bel te/tîhim baġteten fetebhetuhum felâ yestatî’ûne raddehâ velâ hum yunzarûn(e) 

41. Velekadi-stuhzi-e birusulin min kablike fehâka billeżîne seḣirû minhum mâ kânû bihi yestehzi-ûn(e) 

42. Kul men yekleukum billeyli ve-nnehâri mine-rrahmân(i)(k) bel hum ‘an żikri rabbihim mu’ridûn(e) 

43. Em lehum âlihetun temne’uhum min dûninâ(c) lâ yestatî’ûne nasra enfusihim velâ hum minnâ yushabûn(e) 

44. Bel metta’nâ hâulâ-i veâbâehum hattâ tâle ‘aleyhimu-l’umur(u)(k) efelâ yeravne ennâ ne/tî-l-arda nenkusuhâ min atrâfihâ(c) efehumu-lġâlibûn(e) 

45. Kul innemâ unżirukum bilvahy(i)(c) velâ yesme’u-ssummu-ddu’âe iżâ mâ yunżerûn(e) 

46. Vele-in messet-hum nefhatun min ‘ażâbi rabbike leyekûlunne yâ veylenâ innâ kunnâ zâlimîn(e) 

47. Venada’u-lmevâzîne-lkista liyevmi-lkiyâmeti felâ tuzlemu nefsun şey-â(en)(s) ve-in kâne miśkâlehabbetin min ḣardelin eteynâ bihâ(k) vekefâ binâhâsibîn(e) 

48. Velekad âteynâ mûsâ vehârûne-lfurkâne vediyâen veżikran lilmuttekîn(e) 

49. Elleżîne yaḣşevne rabbehum bilġaybi vehum mine-ssâ’ati muşfikûn(e) 

50. Vehâżâ żikrun mubârakun enzelnâh(u)(c)efeentum lehu munkirûn(e) 

51. Velekad âteynâ ibrâhîme ruşdehu min kablu vekunnâ bihi ‘âlimîn(e) 

52. İż kâle li-ebîhi vekavmihi mâ hâżihi-ttemâśîlu-lletî entum lehâ ‘âkifûn(e) 

53. Kâlû vecednâ âbâenâ lehâ ‘âbidîn(e) 

54. Kâle lekad kuntum entum ve âbâukum fî dalâlin mubîn(in) 

55. Kâlû eci/tenâ bilhakki em ente mine-llâ’ibîn(e) 

56. Kâle bel rabbukum rabbu-ssemâvâti vel-ardi-lleżî fetarahunne ve enâ ‘alâ żâlikum mine-şşâhidîn(e) 

57. Veta(A)llâhi leekîdenne asnâmekum ba’de en tuvellû mudbirîn(e) 

58. Fece’alehum cużâżen illâ kebîran lehum le’allehum ileyhi yerci’ûn(e) 

59. Kâlû men fe’ale hâżâ bi-âlihetinâ innehu lemine-zzâlimîn(e) 

60. Kâlû semi’nâ feten yeżkuruhum yukâlu lehu ibrâhîm(u) 

61. Kâlû fe/tû bihi ‘alâ a’yuni-nnâsi le’allehum yeşhedûn(e) 

62. Kâlû eente fe’alte hâżâ bi-âlihetinâ yâ ibrâhîm(u)

63. Kâle bel fe’alehu kebîruhum hâżâ fes-elûhum in kânû yentikûn(e) 

64. Ferace’û ilâ enfusihim fekâlû innekum entumu-zzâlimûn(e) 

65. Śumme nukisû ‘alâ ruûsihim lekad ‘alimte mâ hâulâ-i yentikûn(e) 

66. Kâle efeta’budûne min dûni(A)llâhi mâ lâ yenfe’ukum şey-en velâ yadurrukum 

67. Uffin lekum velimâ ta’budûne min dûni(A)llâh(i)(s)efelâ ta’kilûn(e) 

68. Kâlû harrikûhu vensurû âlihetekum in kuntum fâ’ilîn(e) 

69. Kulnâ yâ nâru kûnî berden veselâmen ‘alâ ibrâhîm(e)

69. Ey ateş! İbrahim için soğuk ve esenlik ol!” dedik. 

70. Veerâdû bihi keyden fece’alnâhumu-l-aḣserîn(e) 

71. Venecceynâhu velûtan ilâ-l-ardi-lletî bâraknâ fîhâ lil’âlemîn(e) 

72. Vevehebnâ lehu ishâka veya’kûbe nâfile(ten)(s)vekullen ce’alnâ sâlihîn(e) 

73. Vece’alnâhum e-immeten yehdûne bi-emrinâ veevhaynâ ileyhim fi’le-lḣayrâti ve-ikâme-ssalâti ve-îtâe-zzekâ(ti)(s) vekânû lenâ ‘âbidîn(e) 

74. Velûtan âteynâhu hukmen ve’ilmen venecceynâhu mine-lkaryeti-lletî kânet ta’melu-lḣabâ-iś(e)(k) innehum kânû kavme sev-in fâsikîn(e) 

75. Veedḣalnâhu fî rahmetinâ(s) innehu mine-ssâlihîn(e) 

76. Venûhan iż nâdâ min kablu festecebnâ lehu fenecceynâhu veehlehu mine-lkerbi al’azîm(i) 

77. Venasarnâhu mine-lkavmi-lleżîne keżżebû bi-âyâtinâ innehum kânû kavme sev-in feaġraknâhum ecme’în(e) 

78. Vedâvûde vesuleymâne iż yahkumâni fî-lharśi iż nefeşet fîhi ġanemu-lkavmi vekunnâ lihukmihim şâhidîn(e) 

79. Fefehhemnâhâ suleymân(e)(c) vekullen âteynâhukmen ve’ilmâ(en)(c) vesaḣḣarnâ me’a dâvûde-lcibâle yusebbihne ve-ttayr(a)(c) vekunnâ fâ’ilîn(e) 

80. Ve’allemnâhu san’ate lebûsin lekum lituhsinekum min be/sikum(s) fehel entum şâkirûn(e) 

81. Velisuleymâne-rrîha ‘âsifeten tecrî bi-emrihi ilâ-l-ardi-lletî bâraknâ fîhâ(c) vekunnâ bikulli şey-in ‘âlimîn(e) 

82. Vemine-şşeyâtîni men yeġûsûne lehu veya’melûne ‘amelen dûne żâlik(e)(s) vekunnâ lehumhâfizîn(e) 

83. Veeyyûbe iż nâdâ rabbehu ennî messeniye-ddurru veente erhamu-rrâhimîn(e) 

84. Festecebnâ lehu fekeşefnâ mâ bihi min durr(in)(s) veâteynâhu ehlehu vemiślehum me’ahum rahmeten min ‘indinâ veżikrâ lil’âbidîn(e) 

85. Ve-ismâ’île ve-idrîse veżâ-lkifl(i)(s) kullun mine-ssâbirîn(e) 

86. Veedḣalnâhum fî rahmetinâ innehum mine-ssâlihîn(e) 

87. Veżâ-nnûni iżżehebe muġâdiben fezanne en len nakdira ‘aleyhi fenâdâ fî-zzulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine-zzâlimîn(e) 

88. Festecebnâ lehu venecceynâhu mine-lġamm(i)(c)vekeżâlike nuncî-lmu/minîn(e) 

89. Vezekeriyyâ iż nâdâ rabbehu rabbi lâ teżernî ferden veente ḣayru-lvâriśîn(e) 

90. Festecebnâ lehu vevehebnâ lehu yahyâ veaslahnâ lehu zevceh(u)(c) innehum kânû yusâri’ûne fî-lḣayrâti veyed’ûnenâ raġaben verahebâ(en)(s) vekânû lenâ ḣâşi’în(e) 

91. Velletî ahsanet fercehâ fenefaḣnâ fîhâ min rûhinâ vece’alnâhâ vebnehâ âyeten lil’âlemîn(e) 

92. İnne hâżihi ummetukum ummeten vâhideten veenâ rabbukum fa’budûn(i) 

93. Vetekatta’û emrahum beynehum(s) kullun ileynâ râci’ûn(e) 

94. Femen ya’mel mine-ssâlihâti vehuve mu/minun felâ kufrâne lisa’yihi ve-innâ lehu kâtibûn(e) 

95. Veharâmun ‘alâ karyetin ehleknâhâ ennehum lâ yerci’ûn(e) 

96. Hattâ iżâ futihat ye/cûcu veme/cûcu vehum min kulli hadebin yensilûn(e) 

96. “Ve dahi (gök kapıları) fethedilip açıldığı zaman yecüc ve mecüc tüm (topyekün) kamburlar (binek araçları) ile hızla saldırırlar” (C.ioğlu) Meal Açıklaması

97. Vakterabe-lva’du-lhakku fe-iżâ hiye şâḣisatun ebsâru-lleżîne keferû yâ veylenâ kad kunnâ fî ġafletin min hâżâ bel kunnâ zâlimîn(e) 

98. İnnekum vemâ ta’budûne min dûni(A)llâhhasabu cehenneme entum lehâ vâridûn(e) 

99. Lev kâne hâulâ-i âliheten mâ veradûhâ(s)vekullun fîhâ ḣâlidûn(e) 

100. Lehum fîhâ zefîrun vehum fîhâ lâ yesme’ûn(e) 

101. İnne-lleżîne sebekat lehum minnâ-lhusnâ ulâ-ike ‘anhâ mub’adûn(e) 

102. Lâ yesme’ûne hasîsehâ(s) vehum fî mâ-ştehet enfusuhum ḣâlidûn(e) 

103. Lâ yahzunuhumu-lfeze’u-l-ekberu vetetelakkâhumu-lmelâ-iketu hâżâ yevmukumu-lleżî kuntum tû’adûn(e) 

104. Yevme natvî-ssemâe ketayyi-ssiclli lilkutub(i)(c)kemâ bede/nâ evvele ḣalkin nu’îduh(u)(c) va’den ‘aleynâ(c) innâ kunnâ fâ’ilîn(e) 

105. Velekad ketebnâ fî-zzebûri min ba’di-żżikri enne-l-arda yeriśuhâ ‘ibâdiye-ssâlihûn(e) 

106. İnne fî hâżâ lebelâġan likavmin ‘âbidîn(e) 

107. Vemâ erselnâke illâ rahmeten lil’âlemîn(e) 

108. Kul innemâ yûhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid(un)(s) fehel entum muslimûn(e) 

109. Fe-in tevellev fekul âżentukum ‘alâ sevâ-/(in)(s) ve-in edrî ekarîbun em ba’îdun mâ tû’adûn(e) 

110. İnnehu ya’lemu-lcehra mine-lkavli veya’lemu mâ tektumûn(e) 

111. Ve-in edrî le’allehu fitnetun lekum vemetâ’un ilâhîn(in) 

112. Kâle rabbi-hkum bilhakk(i)(k) verabbunâ-rrahmânu-lmuste’ânu ‘alâ mâ tasifûn(e)