Şuara Suresi

Şu’arâ Suresi 
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Tâ-Sîn-Mîm 

2. Tilke âyâtu-lkitâbi-lmubîn(i) 

3. Le’alleke bâḣi’un nefseke ellâ yekûnû mu/minîn(e) 

4. İn neşe/ nunezzil ‘aleyhim mine-ssemâ-i âyeten fezallet e’nâkuhum lehâ ḣâdi’în(e) 

5. Vemâ ye/tîhim min żikrin mine-rrahmâni muhdeśin illâ kânû ‘anhu mu’ridîn(e) 

6. Fekad keżżebû feseye/tîhim enbâu mâ kânû bihi yestehzi-ûn(e) 

7. Eve lem yerav ilâ-l-ardi kem enbetnâ fîhâ min kulli zevcin kerîm(in) 

8. İnne fî żâlike leâye(ten)(s) vemâ kâne ekśeruhum mu/minîn(e) 

9. Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u) 

10. Ve-iż nâdâ rabbuke mûsâ eni-/ti-lkavme-zzâlimîn(e) 

11. Kavme fir’avn(e)(c) elâ yettekûn(e) 

12. Kâle rabbi innî eḣâfu en yukeżżibûn(i) 

13. Veyadîksadrî velâ yentaliku lisânî feersil ilâ hârûn(e) 

14. Velehum ‘aleyye żenbun feeḣâfu en yaktulûn(i) 

15. Kâle kellâ(s) feżhebâ bi-âyâtinâ(s) innâ me’akum mustemi’ûn(e) 

16. Fe/tiyâ fir’avne fekûlâ innâ rasûlu rabbi-l’âlemîn(e) 

17. En ersil me’anâ benî isrâ-îl(e) 

18. Kâle elem nurabbike fînâ velîden velebiśte fînâ min ‘umurike sinîn(e) 

19. Vefe’alte fa’leteke-lletî fe’alte veente mine-lkâfirîn(e) 

20. Kâle fe’altuhâ iżen ve enâ mine-ddâllîn(e) 

21. Feferartu minkum lemmâ ḣiftukum fevehebe lî rabbî hukmen vece’alenî mine-lmurselîn(e) 

22. Vetilke ni’metun temunnuhâ ‘aleyye en ‘abbedte benî isrâ-îl(e) 

23. Kâle fir’avnu vemâ rabbu-l’âlemîn(e) 

24. Kâle rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ(s) in kuntum mûkinîn(e) 

25. Kâle limen havlehu elâ testemi’ûn(e) 

26. Kâle rabbukum verabbu âbâ-ikumu-l-evvelîn(e) 

27. Kâle inne rasûlekumu-lleżî ursile ileykum lemecnûn(un) 

28. Kâle rabbu-lmeşriki velmaġribi vemâ beynehumâ(s) in kuntum ta’kilûn(e) 

29. Kâle le-ini-tteḣażte ilâhen ġayrî leec’alenneke mine-lmescûnîn(e) 

30. Kâle eve lev ci/tuke bişey-in mubîn(in) 

31. Kâle fe/ti bihi in kunte mine-ssâdikîn(e) 

32. Feelkâ ‘asâhu fe-iżâ hiye śu’bânun mubîn(un) 

33. Veneze’a yedehu fe-iżâ hiye beydâu linnâzirîn(e)

34. Kâle lilmele-i havlehu inne hâżâ lesâhirun ‘alîm(un) 

35. Yurîdu en yuḣricekum min ardikum bisihrihi femâżâ te/murûn(e) 

36. Kâlû ercih veeḣâhu veb’aś fî-lmedâ-ini hâşirîn(e) 

37. Ye/tûke bikulli sehhârin ‘alîm(in) 

38. Fecumi’a-sseharatu limîkâti yevmin ma’lûm(in) 

39. Vekîle linnâsi hel entum muctemi’ûn(e) 

40. Le’allenâ nettebi’u-sseharate in kânû humu-lġâlibîn(e) 

41. Felemmâ câe-sseharatu kâlû lifir’avne e-inne lenâ leecran in kunnâ nahnu-lġâlibîn(e) 

42. Kâle ne’am ve-innekum iżen lemine-lmukarrabîn(e) 

43. Kâle lehum mûsâ elkû mâ entum mulkûn(e) 

44. Feelkav hibâlehum ve’isiyyehum ve kâlû bi’izzeti fir’avne innâ lenahnu-lġâlibûn(e) 

45. Feelkâ mûsâ ‘asâhu fe-iżâ hiye telkafu mâ ye/fikûn(e) 

46. Feulkiye-sseharatu sâcidîn(e) 

47. Kâlû âmennâ birabbi-l’âlemîn(e) 

48. Rabbi mûsâ vehârûn(e) 

49. Kâle âmentum lehu kable en âżene lekum(s)innehu lekebîrukumu-lleżî ‘allemekumu-ssihra felesevfe ta’lemûn(e)(c) leukatti’anne eydiyekum veerculekum min ḣilâfin veleusallibennekum ecma’în(e) 

50. Kâlû lâdayr(a)(s) innâ ilâ rabbinâ munkalibûn(e) 

51. İnnâ natme’u en yaġfira lenâ rabbunâ ḣatâyânâ en kunnâ evvele-lmu/minîn(e) 

52. Ve evhaynâ ilâ mûsâ en esri bi’ibâdî innekum muttebe’ûn(e) 

53. Feersele fir’avnu fî-lmedâ-ini hâşirîn(e) 

54. İnne hâulâ-i leşirżimetun kalîlûn(e) 

55. Ve-innehum lenâ leġâ-izûn(e) 

56. Ve-innâ lecemî’un hâżirûn(e) 

57. Feaḣracnâhum min cennâtin ve’uyûn(in) 

58. Vekunûzin vemekâmin kerîm(in) 

59. Keżâlike ve evraśnâhâ benî isrâ-îl(e) 

60. Feetbe’ûhum muşrikîn(e) 

61. Felemmâ terâe-lcem’âni kâle ashâbu mûsâ innâ lemudrakûn(e) 

62. Kâle kellâ inne me’iye rabbî seyehdîn(i) 

63. Feevhaynâ ilâ mûsâ eni-drib bi’asâke-lbahr(a)(s)fenfeleka fekâne kullu firkin ke-ttavdi-l’azîm(i) 

64. Ve ezlefnâ śemme-l-âḣarîn(e) 

65. Ve enceynâ mûsâ vemen me’ahu ecma’în(e) 

66. Śumme aġraknâ-l-âḣarîn(e) 

67. İnne fî żâlike leâye(ten)(s) vemâ kâne ekśeruhum mu/minîn(e) 

68. Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u) 

69. Vetlu ‘aleyhim nebee ibrâhîm(e) 

70. İż kâle li-ebîhi vekavmihi mâ ta’budûn(e) 

71. Kâlû na’budu asnâmen fenezallu lehâ ‘âkifîn(e) 

72. Kâle hel yesme’ûnekum iż ted’ûn(e) 

73. Ev yenfe’ûnekum ev yedurrûn(e) 

74. Kâlû bel vecednâ âbâenâ keżâlike yef’alûn(e) 

75. Kâle eferaeytum mâ kuntum ta’budûn(e) 

76. Entum veâbâukumu-l-akdemûn(e) 

77. Fe-innehum ‘aduvvun lî illâ rabbe-l’âlemîn(e) 

78. Elleżî ḣalekanî fehuve yehdîn(i) 

79. Velleżî huve yut’imunî veyeskîn(i) 

80. Ve-iżâ meridtu fehuve yeşfîn(i) 

81. Velleżî yumîtunî śümme yuhyîn(i) 

82. Velleżî atme’u en yaġfira lî ḣatî-etî yevme-ddîn(i)

83. Rabbi heb lî hukmen veelhiknî bi-ssâlihîn(e) 

84. Vec’al lî lisâne sidkin fî-l-âḣirîn(e) 

85. Vec’alnî min veraśeti cenneti-nne’îm(i) 

86. Vaġfir li-ebî innehu kâne mine-ddâllîn(e) 

87. Velâ tuḣzinî yevme yub’aśûn(e) 

88. Yevme lâ yenfe’u mâlun velâ benûn(e) 

89. İllâ men eta(A)llâhe bikalbin selîm(in) 

90. Veuzlifeti-lcennetu lilmuttekîn(e) 

91. Veburrizeti-lcehîmu lilġâvîn(e) 

92. Vekîle lehum eyne mâ kuntum ta’budûn(e) 

93. Min dûni(A)llâhi hel yensurûnekum ev yentesirûn(e) 

94. Fekubkibû fîhâ hum velġâvûn(e) 

95. Vecunûdu iblîse ecme’ûn(e) 

96. Kâlû vehum fîhâ yaḣtasimûn(e) 

97. Ta(A)llâhi in kunnâ lefî dalâlin mubîn(in) 

98. İż nusevvîkum birabbi-l’âlemîn(e) 

99. Vemâ edallenâ illâ-lmucrimûn(e) 

100. Femâ lenâ min şâfi’în(e) 

101. Velâ sadîkin hamîm(in) 

102. Felev enne lenâ kerraten fenekûne mine-lmu/minîn(e) 

103. İnne fî żâlike leâye(ten)(s) vemâ kâne ekśeruhum mu/minîn(e) 

104. Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u) 

105. Keżżebet kavmu nûhin(i)lmurselîn(e) 

106. İż kâle lehum eḣûhum nûhun elâ tettekûn(e) 

107. İnnî lekum rasûlun emîn(un) 

108. Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i) 

109. Vemâ es-elukum ‘aleyhi min ecr(in)(s) in ecriye illâ ‘alâ rabbi-l’âlemîn(e) 

110. Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i) 

111. Kâlû enu/minu leke vettebe’ake-l-erżelûn(e) 

112. Kâle vemâ ‘ilmî bimâ kânû ya’melûn(e) 

113. İn hisâbuhum illâ ‘alâ rabbî(s) lev teş’urûn(e) 

114. Vemâ enâ bitâridi-lmu/minîn(e) 

115. İn enâ illâ neżîrun mubîn(un) 

116. Kâlû le-in lem tentehi yâ nûhu letekûnenne mine-lmercûmîn(e) 

117. Kâle rabbi inne kavmî keżżebûn(i) 

118. Feftah beynî vebeynehum fethan veneccinî vemen me’iye mine-lmu/minîn(e) 

119. Feenceynâhu vemen me’ahu fî-lfulki-lmeşhûn(i) 

120. Śumme aġraknâ ba’du-lbâkîn(e) 

121. İnne fî żâlike leâye(ten)(s) vemâ kâne ekśeruhum mu/minîn(e) 

122. Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u) 

123. Keżżebet ‘âdun(i)lmurselîn(e) 

124. İż kâle lehum eḣûhum hûdun elâ tettekûn(e) 

125. İnnî lekum rasûlun emîn(un) 

126. Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i) 

127. Vemâ es-elukum ‘aleyhi min ecr(in)(s) in ecriye illâ ‘alâ rabbi-l’âlemîn(e) 

128. Etebnûne bikulli rî’in âyeten ta’beśûn(e) 

129. Vetetteḣiżûne mesâni’a le’allekum taḣludûn(e) 

130. Ve-iżâ betaştum betaştum cebbârîn(e) 

131. Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i) 

132. Vettekû-lleżî emeddekum bimâ ta’lemûn(e) 

133. Emeddekum bi-en’âmin vebenîn(e) 

134. Vecennâtin ve’uyûn(in) 

135. İnnî eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin ‘azîm(in) 

136. Kâlû sevâun ‘aleynâ eve’azte em lem tekun mine-lvâ’izîn(e) 

137. İn hâżâ illâ ḣuluku-l-evvelîn(e) 

138. Vemâ nahnu bimu’ażżebîn(e) 

139. Fekeżżebûhu feehleknâhum(k) inne fî żâlike leâye(ten)(s) vemâ kâne ekśeruhum mu/minîn(e) 

140. Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u) 

141. Keżżebet śemûdu-lmurselîn(e) 

142. İż kâle lehum eḣûhum sâlihun elâ tettekûn(e) 

143. İnnî lekum rasûlun emîn(un) 

144. Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i) 

145. Vemâ es-elukum ‘aleyhi min ecr(in)(s) in ecriye illâ ‘alâ rabbi-l’âlemîn(e) 

146. Etutrakûne fî mâ hâhunâ âminîn(e) 

147. Fî cennâtin ve’uyûn(in) 

148. Vezurû’in venaḣlin tal’uhâ hedîm(un) 

149. Vetenhitûne mine-lcibâli buyûten fârihîn(e) 

150. Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i) 

151. Velâ tutî’û emra-lmusrifîn(e) 

152. Elleżîne yufsidûne fî-l-ardi velâ yuslihûn(e) 

153. Kâlû innemâ ente mine-lmusahharîn(e) 

154. Mâ ente illâ beşerun miślunâ fe/ti bi-âyetin in kunte mine-ssâdikîn(e) 

155. Kâle hâżihi nâkatun lehâ şirbun velekum şirbu yevmin ma’lûm(in) 

156. Velâ temessûhâ bisû-in feye/ḣużekum ‘ażâbu yevmin ‘azîm(in) 

157. Fe’akarûhâ feasbehû nâdimîn(e) 

158. Feaḣażehumu-l’ażâb(u)(k) inne fî żâlike leâye(ten)(s) vemâ kâne ekśeruhum mu/minîn(e) 

159. Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u) 

160. Keżżebet kavmu lûtin(i)lmurselîn(e) 

161. İż kâle lehum eḣûhum lûtun elâ tettekûn(e) 

162. İnnî lekum rasûlun emîn(un) 

163. Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i) 

164. Vemâ es-elukum ‘aleyhi min ecr(in)(s) in ecriye illâ ‘alâ rabbi-l’âlemîn(e) 

165. Ete/tûne-żżukrâne mine-l’âlemîn(e) 

166. Veteżerûne mâ ḣaleka lekum rabbukum min ezvâcikum(c) bel entum kavmun ‘âdûn(e) 

167. Kâlû le-in lem tentehi yâ lûtu letekûnenne mine-lmuḣracîn(e) 

168. Kâle innî li’amelikum mine-lkâlîn(e) 

169. Rabbi neccinî veehlî mimmâ ya’melûn(e) 

170. Fenecceynâhu veehlehu ecme’în(e) 

171. İllâ ‘acûzen fî-lġâbirîn(e) 

172. Śumme demmernâ-l-âḣarîn(e) 

173. Veemtarnâ ‘aleyhim matarâ(an)(s) fesâe mataru-lmunżerîn(e) 

174. İnne fî żâlike leâye(ten)(s) vemâ kâne ekśeruhum mu/minîn(e) 

175. Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u) 

176. Keżżebe ashâbu-l-eyketi-lmurselîn(e) 

177. iż kâle lehum şu’aybun elâ tettekûn(e) 

178. İnnî lekum rasûlun emîn(un) 

179. Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i) 

180. Vemâ es-elukum ‘aleyhi min ecr(in)(s) in ecriye illâ ‘alâ rabbi-l’âlemîn(e) 

181. Evfû-lkeyle velâ tekûnû mine-lmuḣsirîn(e) 

182. Vezinû bilkistâsi-lmustekîm(i) 

183. Velâ tebḣasû-nnâse eşyâehum velâ ta’śev fî-l-ardi mufsidîn(e) 

184. Vettekû-lleżî ḣalekakum velcibillete-l-evvelîn(e)

185. Kâlû innemâ ente mine-lmusahharîn(e) 

186. Vemâ ente illâ beşerun miślunâ ve-in nezunnuke lemine-lkâżibîn(e) 

187. Feeskit ‘aleynâ kisefen mine-ssemâ-i in kunte mine-ssâdikîn(e) 

188. Kâle rabbî a’lemu bimâ ta’melûn(e) 

189. Fekeżżebûhu feeḣażehum ‘ażâbu yevmi-zzulle(ti)(c) innehu kâne ‘ażâbe yevmin ‘azîm(in) 

190. İnne fî żâlike leâye(ten)(s) vemâ kâne ekśeruhum mu/minîn(e) 

191. Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u) 

192. Ve-innehu letenzîlu rabbi-l’âlemîn(e) 

193. Nezele bihi-rrûhu-l-emîn(u) 

194. ‘Alâ kalbike litekûne mine-lmunżirîn(e) 

195. Bilisânin ‘arabiyyin mubîn(in) 

196. Ve-innehu lefî zuburi-l-evvelîn(e) 

197. Eve lem yekun lehum âyeten en ya’lemehu ‘ulemâu benî isrâ-îl(e) 

198. Velev nezzelnâhu ‘alâ ba’di-l-a’cemîn(e) 

199. Fekaraehu ‘aleyhim mâ kânû bihi mu/minîn(e) 

200. Keżâlike seleknâhu fî kulûbi-lmucrimîn(e) 

201. Lâ yu/minûne bihi hattâ yeravû-l’ażâbe-l-elîm(e) 

202. Feye/tiyehum baġteten vehum lâ yeş’urûn(e) 

203. Feyekûlû hel nahnu munzarûn(e) 

204. Efebi’ażâbinâ yesta’cilûn(e) 

205. Eferaeyte in metta’nâhum sinîn(e) 

206. Śumme câehum mâ kânû yû’adûn(e) 

207. Mâ aġnâ ‘anhum mâ kânû yumette’ûn(e) 

208. Vemâ ehleknâ min karyetin illâ lehâ munżirûn(e)

209. Żikrâ vemâ kunnâ zâlimîn(e) 

210. Vemâ tenezzelet bihi-şşeyâtîn(u) 

211. Vemâ yenbeġî lehum vemâ yestatî’ûn(e) 

212. İnnehum ‘ani-ssem’i lema’zûlûn(e) 

213. Felâ ted’u me’a(A)llâhi ilâhen âḣara fetekûne mine-lmu’ażżebîn(e) 

214. Veenżir ‘aşîrateke-l-akrabîn(e) 

215. Vaḣfid cenâhake limeni-ttebe’ake mine-lmu/minîn(e) 

216. Fe-in ‘asavke fekul innî berî-un mimmâ ta’melûn(e) 

217. Vetevekkel ‘alâ-l’azîzi-rrahîm(i) 

218. Elleżî yerâke hîne tekûm(u) 

219. Vetekallubeke fî-ssâcidîn(e) 

220. İnnehu huve-ssemî’u-l’alîm(u) 

221. Hel unebbi-ukum ‘alâ men tenezzelu-şşeyâtîn(u) 

222. Tenezzelu ‘alâ kulli effâkin eśîm(in) 

223. Yulkûne-ssem’a veekśeruhum kâżibûn(e) 

224. Ve-şşu’arâu yettebi’uhumu-lġâvûn(e) 

225. Elem tera ennehum fî kulli vâdin yehîmûn(e) 

226. Veennehum yekûlûne mâ lâ yef’alûn(e) 

227. İllâ-lleżîne âmenû ve’amilû-ssâlihâti veżekerû(A)llâhe keśîran ventesarû min ba’di mâzulimû(k) veseya’lemu-lleżîne zalemû eyye munkalebin yenkalibûn(e)