Yaratılılısın Son iki Günü

12.02.2015 13:49

Yaratılılışın Son İki Günü

 

 “O,  gökleri  ve  yeri  altı  günde  yaratan,  sonra  Arş’ın

üzerine istiva edendir.Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten

ineni  ve  oraya  yükseleni  bilir.  Nerede  olsan,  O  sizinle

beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.”

Hadid suresi -4-“Gökleri,  yeri  ve  bunların  arasındakileri  altı  günde

yaratan, sonra arş’a istiva eden Allah’tır.O’ndan başka ne

dost  ne  de  şefaatçiniz  vardır.  Artık  düşünüp  öğüt  almaz

mısınız?”

Secde suresi -4-

Şimdi yukarıdaki ayetlerde geçen altı günün ne anlama

geldiğini inceleyeceğiz. Bu ayetlerin benzerleri Tevrat ve

İncil’de de ifade edildiği için Yahudi ve Hıristiyan alemi ,

Allah(c.c) ın Vahdaniyetini henüz kavrayamadıklarından ,

Tevhid anlayışından uzak olarak düşündüklerinden “Tanrı

Evreni  altı  günde  yarattı  ve  yedinci  günde  dinlendi  .”

şeklinde  algılamışlardır.Allah’a  yorgunluk  isnat  edilemez.

Allah(c.c)  sonsuz  güç  ve  kudrete  sahiptir.  Yukarıdaki

ayetlerde Yaratıcımız ,Yahudi ve Hıristiyan gibi düşünenleri

açık  açık  uyarıyor.  Yukarıda  metnini  geçtiğimiz  ayeti

hatırlayalım:

“And olsun biz,gökleri,yeri ve ikisi arasında bulunanları

altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.”

Kaf suresi -38-Allah bir şeyi yaratmayı dilediği zaman sadece ol demesi

yeterlidir.

 

Altı  gün,altı  yaradılış  aşamasıdır.Her  şeyi  yoktan  var

eden  Rabbimizin  mevcudatı  yaratmayı  dilemesiyle

evrendeki  her  varlık  cisim  sahibi  olana  kadar  altı  aşama

geçirmiştir.bu yaradılış aşamaları İslam biliminde tasavvuf

diliyle  Allah’ın(c.c)  Zatından  Zatına  tecelli  etmesiyle

başlamıştır.ve tüm mevcudat Allah’ın(c.c) Zatından Zatına

tecellisinin ilk anlarında oluşan nur üstüne nur ile başlayıp,

öz ateşi (dumansız alev) oluşturmuş, öz ateşten de balçık

(süzülmüş  çamur)  aşaması  oluşmuştur.böylece  yaradılış

aşamaları evreni oluşturan zerreler aleminin temeli sayılan

atomları  da  balçık  yapı  oluşturmuştur.  Atomlardan,

moleküller,moleküllerden  hücreler  meydana  gelmiştir.

Yukarıda  özet  olarak  anlattığımız  yaratılış  aşamaları

günümüz  de  Astrofizik  bilim  dalının  bilim  adamlarının

kabul ettiği yaradılış sıralamasıyla tıpatıp örtüşmektedir.

Astrofiziğin   kabul  ettiği  Big  Bang  (büyük  patlama)

teorisi de evrenin başlangıcının muhteşem büyük bir patlama

sonucu  çok  şiddetli  ışık  ve  milyarlarca  derece  ısıdan

oluştuğu ispatlanmıştır. İleri aşamalarda evrenin soğumaya

başlamasıyla birlikte sonsuzluğa küresel bir biçimde yayılan

ışığın  enerji  taneciklerini,  enerji  taneciklerinin  kuark

taneciklerini,  kuark  taneciklerinin  elektron,  proton,nötron

gibi atomları meydana getiren yapıyı, atomların molekülleri,

moleküllerinde  hücreleri  oluşturduğu  bilinmektedir  işte

İslamın ve bilimin ortaya koyduğu altı aşama.

-16-Yaratılışın  ilk  anlarındaki  ısı  ve  ışık(  nur  üstüne  nur)

Tecelliyatın etkisiyle küresel olarak genişlemeye başlamış

ve  halen  sonsuzluğa  yayılmaktadır.Evrenin  genişlediğini

günümüz bilimi yakın zaman içinde ispatlamasına rağmen,

Allah  (c.c)  1400  yıl  önce  evrenin  genişlediğini  Kuran-ı

Kerim’de bildirmiştir. “Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina

ettik ve şüphesiz biz (onu) genişleticiyiz.”

Zariyat suresi -47-Işıktan maddeye altı aşamalı yaratılış sürecinin içerisinde

aynı  zamanda  göklerin  ve  yerlerin  birbirlerinden  ayrılma

aşaması da oluşmuştur. Maddeleşen yapılar beşinci aşamada

tüm  evrende  gaz  halinde  yayılmasını  sürdürürken  altıncı

aşamada  gaz  bulutları  belirli  çekim  merkezleri  etrafında

toplanarak  gezegenleri,  yıldızları  ve  galaksileri

oluşturmuşlardır. Bu oluşun yerlerin ve göklerin birbirinden

ayrılmasıdır.

“O inkar edenler görmüyorlarmı ki (başlangıçta) göklerle

yer birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık…”

Enbiya suresi –30-Evrenin gaz hali ışıktan atoma kadara olan dört aşamadır.

Yerlerin ve göklerin ayrılmasıyla ifade edilen gezegenlerin

ve  gezegenleri  oluşturan  cisimleşme  ağırlık  ve  hacim

kazanma  süreci,  yaradılışın  altı  aşamasının  son  iki

aşamasıdır.

Bugün sırlarının milyarda birini çözemediğimiz, zerreden

küreye  evrenin  yaratılması  sonsuz  kudret  ve  irade  sahibi

Allah (c.c) için hiç zor değildir. Onun dilemesi yeterlidir.

“Bir  şeyi  yaratmak  istediği  zaman  onun  yaptığı  ‘ol’

demekten ibarettir. Hemen oluverir.” 


Alltı Günde Yaratılış kitabından