Nisa Suresinin-34-Ayeti_meal_caferiskenderoglu-salih ve salihalar derecesi

07.08.2015 14:15

Nisa Suresinin 34. Ayeti


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
“Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba'dahüm ala ba'dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta'neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra”

“Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.” Nisa Suresi-34 (TDV Meali)

Bu ayette geçen, "Darb, Dürub" kelimesinden gelen “vadribühün” kelimesini "Dövme" emri olarak algılayan kaba softalar “Darb” kelimesinin “Kapı” anlamına geldiğinden habersizlerdir. Adem yani erkek insan zürriyetinin taşıyıcısıdır. Kadın ise insan zürriyetini Ademden alıp dünyaya yani beden alemine getiren “Kapı” dır. Nisa suresinin 34. ayetinde geçen “medaci” kelimesini “yatak” olarak manalandırmışlar oysa “medaci” kelimesinin asıl anlamı “kabir”dir yani "mezar"dır. Bu manalara göre “fil medaciı vadribuhünn” cümlesinin asıl anlamı; “kabir kapısı”dır. Bu Ayet müteşabih olduğu için “fil medaciı vadribuhünn” cümlesinin Nisa suresi 34. ayetindeki anlamı da; “İnsan zürriyetini Rahim aleminden Dünya alemine getiren kapı” dır. Çünkü Rahim alemi Dünya alemine göre “Kabir”dir. Allahu Teala kadına böyle bir üstünlük ve şerefi bu cümle ile takdir etmiştir.

Nisa suresinin 34. ayetinin gerçeğe en yakın meali şudur:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
“Allah, idarecileri erkelerin ve kadınların üzerine üstün kıldı. Onların bir kısmı Allah yolunda mallarından infak ettiler. Allah onları bu sebeple salihler ve salihalar derecesine yükseltip muhafaza etti. Allah onları (salih ve salihaları) gaybından süzüp ard arda yüceltti ve onlara öğüt (ilim) verdi. Bundan sonra kadınlarınıza buğz etmeyin. Onlar ( kadınlar) (zürriyetinizin) geldiği yolun kapılarıdır. Şüphesiz Allah yücelerin yücesi ve sonsuzdur.”

Kısacası Kur'an'ın hiçbir ayetinde ve de Nisa suresinin 34. ayetinde “kadınları dövün” hitabı ilahisi yoktur. Allahu Taeala insanı kendi öz varlığının nurundan süzerek ve ihtimamla yaratmıştır, Kadın ve erkeğin genel anlamı insandır. Kadın ayrı bir varlık değildir. Allah insanı kendisine Halife seçmiştir. Kadından da halifeleri elbetteki vardır.

Cafer İskenderoğlu