Kadına şiddet ve islam alemi

05.02.2015 10:52

        Kadına şiddet uygulamak toplumumuzun ve 

        İslam Aleminin kapanmaz bir yarası haline geldi.

 

        Bunun başlıca sebebi Maneviyattan uzak, Maneviyatı kavrayamamış bir İslam anlayışıdır. Yaşadığımız bu Ahir zamanda bizler maalesef Ramazan, kandil ve Cuma Müslümanları olduk. Diğer zamanlarda ağyar bir vaziyette maneviyatın ve İslamın derin İlminden habersiz, vurdum duymaz bir hayat yaşıyoruz. Oysa Müslüman bir İnsanın her günü Cuma, her günü Kandildir. İslam Dinini tahrif etmeye çalışanların gayretleri ile kandiller ve Cumalar öne çıkarılmış ve İslam Dini  o tahrif edilmiş olan o dinlere benzetilmeye çalışılmış, bu çalışmada çok başarılı olmuşlardır. Kuran Mealleride aynı akibete uğramış Kuran Ayetlerinin büyük bir kısmına gerçek manalarından uzak manalar verilmiştir. Emevilerden bu zamana kadar Meallerdeki anlam değiştirilmeleri zamanımızda son noktaya çıkmıştır. Bundan maksat bazı güçlerin İslam üzerinde hakimiyet kurma çabalarıdır. Bununla beraber maneviyattan uzak bir kısım Müslüman geçinen menfaatçiler İslamın Mukaddes değerlerini Sanayi haline getirmiş, ilahi görünümlü şarkılar, satılık dualar, satılık hatimler, satılık salavatlar, Dini görünümlü vitrinlerde müşteri arar olmuştur. Bu haller, Ahir zaman Müslümanlarının bilinçsizliğinin ürettiği utançlarımızdır.

Nisa suresinin 34. ayeti:

İslam Dininde Kadın ve Erkek eşittir.” Hayır Erkek Kadından üstündür” diyen Bir milyar Erkek;  Hz. Hatice Annemizin, Hz. Fatıma Annemizin tırnağı kadar olabilirmi? Erkeğin üstün olma hayali İslam Dinine, tahrif edilmiş Dinler aracılığı ile sokuşturulmuştur. Kadına şiddet, hükmü kaldırılmış Dinlerde vardır. Eğer, Kuran Ayetlerinde, Kadını Dövme emri verilmiş olsaydı Bu emri ilk olarak Resulullah Efendimiz uygular ve beş vakit Namazın ardından, beş vakit Hanımlarını döverdi.

Bu ayette geçen, Darb, Dürub kelimesinden gelen “vadribühün” kelimesini Dövme emri olarak algılayan kaba softalar “Darb” kelimesinin “Kapı” anlamına geldiğinden habersizlerdir. Adem yani Erkek İnsan Zürriyetinin taşıyıcısıdır. Kadın ise İnsan Zürriyetini Ademden alıp Dünyaya Yani beden alemine getiren “Kapı” dır. Nisa Suresinin 34. Ayetinde geçen “medaci” kelimesini “yatak” olarak manalandırmışlar oysa “medaci” kelimesinin asıl anlamı “kabir” dir yani mezar dır. Bu manalara göre “fil medaciı vadribuhünn” cümlesinin asıl anlamı; “kabir kapısı” dır. Bu Ayet müteşabih olduğu için “fil medaciı vadribuhünn”  cümlesinin Nisa 34. Ayetindeki anlamı; “İnsan zürriyetini Rahim Aleminden Dünya Alemine getiren Kapı” dır. Çünkü Rahim Alemi Dünya Alemine göre “Kabir”dir. Allahu Teala Kadına böyle bir üstünlük  ve şerefi bu cümle ile takdir etmiştir.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.”

Nisa Suresi-34 (TDV Meali)

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba'dahüm ala ba'dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta'neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra”

Nisa Suresi-34

Nisa Suresinin 34. Ayetinin gerçeğe en yakın meali şudur.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“ Allah, İdarecileri Erkelerin ve Kadınların üzerine üstün kıldı. Onların bir kısmı Allah yolunda mallarından infak ettiler. Allah onları bu sebeple Salihler ve Salihalar derecesine yükseltip muhafaza etti. Allah onları (salih ve salihaları) gaybından süzüp ard arda yüceltti ve onlara öğüt (ilim) verdi. Bundan sonra kadınlarınıza buğz etmeyin. Onlar ( kadınlar) (zürriyetinizin) geldiği yolun kapılarıdır. Şüphesiz Allah yücelerin yücesi ve sonsuzdur.”

Nisa Suresi-34

Kısacası Kuranın hiçbir Ayetinde vede Nisa suresinin 34. Ayetinde “kadınları dövün” hitabı ilahisi yoktur. Allahu Taeala İnsanı kendi öz varlığının nurundan süzerek ve ihtimamla yaratmıştır, Kadın ve Erkeğin genel anlamı İnsandır. Kadın ayrı bir varlık değildir. Allah İnsanı kendisine Halife seçmiştir. Kadındanda halifeleri vardır.

 

Cafer İskenderoğlu