YARATILISIN BAŞLANGICI IŞIK OLMASINA VE URANYUMUN OLUSMASI

12.02.2015 14:06

YARATILIŞIN BAŞLANGICI IŞIK OLMASINA

RAĞMEN YARATILANLAR NEDEN FARKLI ŞEKİL,

RENK, VE TAT İÇERİRLER

 

Yaratılış alternatiftir. 

 

Yaratılıştaki alternatiflik çiftleri ve

zıtları oluşturur. Artılar eksiler gibi örneğin elektron negatif,

proton pozitiftir dünya hayatı negatif ahiret hayatı pozitiftir.

Fiziksel  beden  negatif,  ışık  ve  enerji  beden  pozitiftir.

Allah’tan uzaklaşmak negatif, Allah’a dönmek pozitiftir.

Bu alternatiflikler bir anlamda evrendeki sistemli yapının

dengesidir  ve  hayat  kaynağıdır.  Çünkü  statik  olan  bir

evrende hayat ve hareket olmazdı. Yaratılışının gereği evren

dinamiktir.

Varlıkların yaratılışının kaynağı, Allah’ın zatından zatına

tecelliyatının ilk anlarında oluşan çok şiddetli ışık olmasına

rağmen varlıklar altı aşama geçirdikten sonra neden renkleri,

tatları ve şekilleriyle birbirlerine benzemiyorlar?

Evrende bulunan, gördüğümüz, göremediğimiz, canlı ve

cansız varlıklar, elementler, elementlerin bileşenleri ve buna

benzer  tüm  varlıkların  yaradılışında  var  olan,  ışıktan

başlayıp  hücre  oluşumuna  kadar  geçirdiği  altı  aşamada,

yapısını  oluşturan  bütün  tanecikleri,  Allah’ın  bildiğimiz

doksan  dokuz  esmasının  dışında  sayısız  esmasını  tesbih

etmektedir.

“Göklerde  ve  yerde  bulunan  her  şey  Allah’ı  tesbih

etmektedir. O, Azizdir, Hakimdir.”

Hadid suresi -1-“Göklerde  ve  yerde  olanların  hepsi  Allah’ı  tesbih

etmektedir. O, üstündür, Hikmet sahibidir.”

Haşr suresi -1-

 

“Göklerde  ve  yerde  olanların  hepsi,  mülkün  sahibi,

eksiklikten münezzeh, Aziz ve Hakim olan Allah’ı tesbih

eder.”

 

Cuma suresi -1-“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder.

Mülk O’nundur, Hamd O’nadır. O her şeye Kadirdir.”

 

Teğabun suresi -1-Yukarıdaki ayetlerde Allah (c.c), yarattığı ışıktan hücreye

ve hücrelerin oluşturduğu vücutlara, elektron taneciğinden

gezegenlere kadar, galaksilerin hatta evrenin kendisini tesbih

ettiğini açıkça beyan buyurmuştur.

 

O halde, yaradılışın ilk anından itibaren sonsuza yayılan

tecelliyat, sayısız tesbihatıda beraberinde başlatmış ve halen

sonsuzluk içerisinde her yapıda devam etmektedir.

Yaradılış  aşamaları,  sayısız  tesbihatında  iç  içe

birleşmesiyle çeşitli renk ve şekillere bürünmüştür. Düşünün

ki;  Allah’ın  bildiğimiz  doksan  dokuz  esması  da  dahil,

bilemediğimiz  sonsuz  sayıdaki  esmaları  da,  yaradılış

anından itibaren şu yaşadığımız an’a ve sonsuzluğa kadar,

birbirinden aralık ve mesafe olmaksızın, tatlı ve itaatkar bir

ahenk içerisinde yine kendi zatını tesbih etmektedir.

Hangi varlık, Allah’ın hangi isimlerini tesbih ediyorsa o

isimlerin bilinci içerisindedir. O halde evrendeki en küçük

varlıktan  en  büyük  varlık  olan  galaksilere  ve  nebulalara

kadar her varlık içindekilerle birlikte bilinçlidir.

 

Yerde, gökte ve arasında her ne kadar varlık yaratılmışsa

en küçüğünden en büyüğüne kadar her yapının, gerek ferdi

olarak  gerekse  varlığını  meydana  getiren  her  taneciğin

Allah’ı  tesbih  ettiğini,  günümüzün  Kozmoloji  bilimi

farkında  olmadan  bu  yapıların  frekansları,  salınımları  ve

dalga boylarının var olduğunu tespit etmiştir. Örneğin bir

hidrojen atomunun çekirdeğinin çapı ortalama olarak 10cm’dir. 

Hidrojen çekirdeğini oluşturan tek bir protonunda alt

parçacıklardan  (kuark)  oluşan  yapısının  olduğu  bilimsel

olarak kabul edilmiştir. Kuark gibi fiziksel yapıların temel

parçacığının bu günkü teknikle kesin olarak ölçülebilir bir

çapı  yoktur.  Çünkü  enerji  taneciklerinden  fiziksel  yapıya

geçişin  en  küçük  parçası  kuarktır.  Bu  parçacıkların  çapı

yayınlamış  oldukları  dalga  boylarıyla  yaklaşık  olarak

ölçümlenmeye  çalışılır.  

Bu  dalga  boyları  o  parçacığın

algılanan frekansıdır, yani tesbihatıdır.

Işıktan hücrelere kadar olan yapıyı oluşturan yapı taşları

herhangi  bir gezegeni  veya yıldızı  oluşturur. Ve  o  yıldız

kendini oluşturan altı aşamalı yaradılışının iç içe birleşmiş

tesbihatlarıyla birlikte kendi  ferdi  tesbihatınıda yapar. Bu

konu kozmolojide şu şekilde açıklanıyor :

Yıldızın kütle çekimi nedeniyle küçük bir büzülme bile

yıldızın dış katmanlarının ısınmasına neden olur. Yıldızda

dışarıya serbestçe kaçamayan ışınımın basıncı nedeniylede

dış  katmanlar  büyük  ölçüde  genişler.  Yıldız  yeniden

büzülmek zorunda kalır. Buda alternatif olarak yıldızda bir

dizi salınıma yol açar. Bu salınım o yıldızın tesbihatıdır.

Zaman  zaman  gezegenlerin  zikirlerinin  bu  şekilde  ortaya

çıktıkları ölçülmüştür.

 

Yaradılışın  başından  itibaren  olgunluğa  erişene  kadar

geçirdiği  aşamalarıyla  birlikte  (altı  aşama)  her  hangi  bir

temel  elementin  oluşumu  esnasında  yaptığı  tesbihatları

örnek olarak işleyelim:

 

uranyum elementinin yaratılışı

Uranyumun yaradılışının birinci günü:

Yukarıdaki ayetlerde Allah (c.c) ‘ın buyurduğu gibi yer,

gök  ve  arasında  ne  kadar  varlık  varsa  tamamı  zerreden

küreye  içerdiği  altı  aşamasının  ayrı  ayrı  tesbihatının

olduğunu  öğrenmiştik.  Uranyum  elementi  atom  yapısına

kadar  dört  aşama  içerdiği  için  önce  bu  dört  aşamayı

inceleyeceğiz.

Yaratılışın  ilk  anlarında  uranyumu  oluşturacak  ışık

taneciklerinin  Yaratıcımızın  emriyle  “Er  Rahman”  ismini

tesbih ettiğini varsayalım. Bu demektir ki, uranyum atomunu

meydana getirecek olan sayısız ışık zerrecikleri, sayısız defa

“Er Rahman” ismini tesbih ediyordur.

Şekil -2- Rahmanı tesbih eden ışık tanecikleri

Rahman tesbihatı ve zikri

Uranyum elementinin ikinci günü(aşaması)

Uranyumu oluşturan ikinci aşama  enerji taneciklerinin

yaratıldığı  gündür.  Bir  enerji  taneciği  trilyonlarca  ışık

taneciğinin bir araya toplanarak oluşturduğu yapıdır.

Bu demektir ki trilyonlarca Rahman ismi de bir araya

gelecek,  bir  tek  ışık  taneciğini  oluşturacaktır.  Bu  oluşum

aynı zamanda uranyumun yaratılmasında esmalar zincirinin

başlangıcıdır.  Her  enerji  taneciğini  birer  enerji  topuna

benzetecek  olursak,  bir  enerji  taneciğinin  iç  yapısı

trilyonlarca  Rahman  ismini  tesbih  etmektedir.  Bununla

beraber enerji taneciği de ferdi olarak Allah’ın bir başka

esmasını tesbih etmeye başlar.

Yukarıdaki şekilde enerji taneciklerini görmekteyiz.

 

Enerji taneciği kendi iç tesbihatıyla beraber ferdi olarak

El  Alim  ismini  zikrettiğini  varsayalım.  Bir  cam  küre

düşünün, bu cam kürenin içini Rahman ismini zikreden cam

bilyelerle tıka basa doldurduğumuzu farz edin. Cam bilyeler

kürenin içinde Rahman ismini tesbih ederken, cam kürede

bu esnada ferdi olarak El alim ismini tesbih etmektedir. Yani

buraya  kadar  iki  esma  tek  bir  yapıda  gibi  iç  içe   tesbih

etmektedir.

 

Uranyum elementinin üçüncü günü(aşaması):

 

Uranyuma  doğru  yaradılış  devam  etmektedir.  Bu

aşamada trilyonlarca ışık taneciği, trilyonlarca Er Rahman

ismini tesbih ederek bir tek enerji taneciğini oluşturmuştur.

Trilyonlarca enerji taneciği de kendi içlerinde Er Rahman

ismini tesbih ederek ve ferdi olarak ta trilyonlarca El Alim

ismini tesbihe  devam ederek  bir  araya  toplanırlar bir tek

balçık  (kuark)  taneciğini  oluştururlar.  Bununla  beraber,

balçık  taneciği  de  vücuda  gelince  başka  bir  esma  tesbih

etmeye başlar. İlahi yaradılış sıralaması budur.

Balçığın yaratılması esnasında  trilyonlarca Er Rahman

ismin  tesbih  eden  ışık  tanecikleri,  trilyonlarca  defa

katlanarak  yine  trilyonlarca  El  Alim  ismini  tesbih  eden

enerji  taneciği  de  bir  tek  balçık  taneciğinin  içine

yerleştirilmiştir. Bu arada balçık taneciğinin de ferdi olarak

El Hakim ismini tesbih etmeye başladığını farz edelim.

El alim zikri

Yukarıdaki  örnekte  verdiğimiz  cam  kürenin  içindeki

trilyonlarca cam bilye Er Rahman ismini tesbih ediyordu.

Trilyonlarca içi Er rahman ismini tesbih eden ferdi olarak

kendisi  El  Alim  ismini  tesbih  eden  cam  kürelerin  daha

büyük bir cam kürenin içine dolduralım. En içteki ışık yapı

Er  Rahman  ismini,  onun  üstündeki  enerji  yapı  El  Alim

ismini, onun üstündeki balçık yapıda El Hakim ismini tesbih

etmektedir.

Şöyle bir örnek verecek olursak, bu yapı küresel bir buz

parçası gibidir. Buzu oluşturan yapıyı incelersek, suyun gaz

hali  Er  Rahman  ismini  tesbit  etmektedir.  İkinci  aşamada

suyu oluşturan trilyonlarca gaz molekülü su haline geçtikten

sonra El Alim ismini zikretmeye başlar. Suyu dondurursak

buz halinin de, El Hakim ismini tesbih ettiğini varsayalım.

Ortaya çıkan durum iç içe El Hakim, El Alim ve Er Rahman

isimleri  aynı  buz  parçasının  yapısında  tesbihatına  devam

ederler.

Bu  arada  bu  esmalar  zinciri  üçüncü  aşamaya  kadar

uranyum oluşumunu ilham olarak almıştır. Üç ayrı isim bir

sonraki  aşamada  nasıl  ve  kaç  adet  elektron,  proton  ve

nötronları  oluşturacaklarının  bilincine  varmışlardır.

Yaratıcıya,  oluşum  halindeki  uranyumun  yapısı  ışıktan

enerjiye, enerjiden balçığa her yapı harfiyen itaat etmektedir.

Artık elementin şekil almaya başladığı yapı ilk halini almaya

başlamıştır.  Bununla  beraber  bilinci  de  artmıştır.  Bu

aşamadan  sonra  uranyumun  elektronunu,  protonunu  ve

nötronlarını  hangi  esmaların  tesbihatı  oluşturacaksa  ilahi

dizaynla balçık yapı ilham aldığı sıralamayı takip eder.

 

Uranyumun dördüncü günü (aşaması)

 

Uranyumun  yaratılmasının  dördüncü  aşamasında

uranyumu oluşturan ışık yapı ve tesbihatı Er Rahman ismi

Trilyonlar  x  trilyonlar  x  trilyonlarca  sayıya  ulaşmıştır.

Uranyumun enerji yapısı ve tesbihatı El Alim ismi trilyonlar

x  trilyonlarca  olmuştur.  Şimdide  trilyonlarca  El  Hakim

ismini  tesbih  eden  balçık  (kuark)  tanecikleri  sırasıyla

protonu,  nötronu,  elektronu,  yani  uranyum  atomunu

meydana getirecek tekmil yapıyı oluşturacaktır. Bu aşama

aynı zamanda evrenin yaratılışının da dördüncü aşamasıdır.

Bu esnada evren gaz halini almıştır. Bu oluşum, Kuran-ı

Kerim’de “duman halindeki gök” tabiri ile ifade ediliyor.

Artık  gezegenlerin,  gezegenleri  meydana  getiren  tüm

elementlerin, göğün ve arasındakilerin ayrılma, oluşma ve

olgunlaşma vaktidir. Burada tecelliyat tecelli sahibine tam

ve  kusursuz  itaat  halindedir.  Yaradılışın  bu  aşamasında

yapıların  bilinçleri  olgunlaşmaya  devam  ederken  tesbih

ettikleri esmaların ve tesbihatlarının sayıları da rakamlara

sığmamaktadır.

Uranyumun  bu  aşamasında  trilyonlarca  balçık  taneciği

kendini  oluşturan  sayısız  iç  içe  tesbihatlarıyla  birlikte  El

Hakim ismini tesbih ederek bir adet protonu oluştururlar. Bu

bir İlahi dizayndır.

Proton  vücut  kazanınca  kendi  yapısına  pozitif   bir

aktivite kazandıran Allah’ın ilham etmesiyle aldığı esmayı

tesbih  etmeye  hak  kazanır.  Oluşumunu  tamamlayan

protonun  “El  Cami”  ismini  tesbih  etmeye  başladığını

varsayalım.

el hakim zikri uranyumun

Aynı  anda  iç  içe  sayısız  tesbihatlarıyla  birlikte  vücut

kazanan  proton  taneciği  El  Cami  esmasını  tesbih  etmeye

başlar.

 

Bu  defa  trilyonlarca  balçık  tanesi  yine  iç  içe  tesbihat

zincirleriyle  birlikte  almış  olduğu  ilahi  ilhamla  bir  adet

nötron  taneciğini  oluştururlar.  Nötron  taneciği  vücut

kazanınca misal olarak El Veli ismini tesbih etmeye başlar.

Yine aynı sıralamayla trilyonlarca balçık taneciği bu defa

almış  oldukları  ilahi  ilhamla  bir  araya  gelerek  elektron

taneciğini oluştururlar.Vücut kazanan elektron taneciği ferdi

olarak  kendisine  verilen  esmayı  tesbihata  başlar.  (misal

olarak El Kadir esmasını tesbih etsin.

Bununla birlikte yaratılışın gereği olan alternatiflik te

tamamlanmış olur. Proton pozitif, nötron yüksüz, elektronda

negatif  yüke,yapmış  oldukları  tesbihatlarından  almış

oldukları ilahi kudrete göre sahip olurlar.

Uranyum oluşumu sıralamasında ışıktan protona,ışıktan

nötrona,  ışıktan  elektrona  kadar  yaradılış  sıralamasında

balçık yapıya kadar üç değişik esmayı tesbih ederler. Balçık

yapıdan sonra vücut kazanan elektron, proton, nötron ferdi

olarak  iç  yapılarında  aynı  esmaları  tesbih  ederken,  tek

başlarına  üç  ayrı  esmayı  tesbih  etmeye  başlamalarının

sebebi; uranyum atomunu oluşturmak için elektron, proton

ve  nötron  sayılarının  kaçar  adet  olacağının  ilhamını  bu

esmalardan  almalarıdır.  Bu  esmalar  sıralaması  uranyuma

238  elektron,  238  proton  ve  238  nötron  kazandırır  ve

uranyum elementi evrendeki yerini alır.

 

Diğer  elementlerin  yaratılışında  da  aynı  sıralama,  her

aşamasında  ayrı  ayrı  esmaları  tesbih  ederek  vardır.  Bu

sıralamalar beşinci ve altıncı günlerde atomların birleşerek

molekülleri  oluşturmasıyla  birlikte,  moleküllerinde  hak

kazandıkları  esmaların  tesiriyle  vücuda  gelecek  her  türlü

yapının, hava, su, toprak, meyveler, sebzeler v.s. nin, renk,

biçim, koku, tat gibi özellikleri bu moleküllerin yapılarında

bilgi  olarak  bu  aşamada  kaydedilmiştir.  Bu  bilgiler  son

aşamada yani altıncı günde hücrelerin içlerine yerleşirler.

Dördüncü  aşamada  atomun  yaradılışı  ışıktan

kuarka(balçık) trilyonlarca  esmanın tesbihatıyla

tamamlanmıştır.